Navigare

Universitatea "VASILE ALECSANDRI" din Bacau

: Home
:
Documente publice
::
Politica in Domeniul SIM
::
Manualul SIM
::
Contact
:
Documente Intranet
::
Documente in vigoare
::
Formulare SIM

 

X
//Politica in domeniul SIM

_

DECLARAŢIA RECTORULUI

UNIVERSITĂŢII „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU,
PRIVIND POLITICA ÎN DOMENIUL
CALITĂŢII, MEDIULUI, SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE ŞI RESPONSABILITĂŢII SOCIALE

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău este o instituţie de învăţământ superior de stat, a cărei misiune este didactică și de cercetare științifică și este centrată pe necesitățile regionale, cu deschidere către parteneriatele cu mediul academic, economic și social național și internațional. Universitatea pregăteşte viitorii licenţiaţi şi realizează certificarea în domeniile şi programele de licenţă. Perfecţionarea pregătirii profesionale şi de cercetare științifică a absolvenţilor de studii de licenţă se realizează prin programe universitare de master şi doctorat acreditate. De asemenea, Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău organizează învăţământ postuniversitar, prin programe postdoctorale de cercetare avansată şi prin programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă și de conversie profesională. Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău organizează şi cursuri de formare profesională a adulţilor. Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău organizează, în cadrul Colegiului pentru învăţământ terţiar nonuniversitar, cursuri de învăţământ terţiar nonuniversitar, în condiţiile legii. Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău poate desfăşura activităţi comerciale, atât pentru comunitatea proprie, cât şi pentru persoane fizice şi juridice române sau străine, respectiv activităţi de editare, tipărire, multiplicare de reviste, cursuri, cărţi, materiale publicitare etc., din sfera alimentaţiei publice şi turismului, din domeniul transportului de persoane şi mărfuri, de asistenţă, consultanţă tehnică şi transfer tehnologic şi alte prestări de servicii.
Relaţia dintre procesul educaţional şi de cercetare este materializată prin transpunerea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite de către studenţi în lucrări de finalizare a studiilor, lucrări de cercetare ştiinţifică publicate și/sau prezentate la manifestările științifice organizate de Universitate, în parteneriate, sau de alte instituții/organizații educaționale, economice și sociale.
În vederea îndeplinirii misiunii în condiţii de performanţă, politica Universităţii este în acord cu standardele educaţionale, metodologiile de evaluare naționale (ARACIS) și internaționale (EUA), cerinţele de autorizare/acreditare, cerințele legale și de reglementare din domeniile calității, mediului, sănătății și securității ocupaționale, responsabilității sociale și siguranței alimentului. În acest sens, s-a optat pentru documentarea, implementarea şi certificarea Sistemului Integrat de Management: calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională (SIM). În documentele SIM sunt prevăzute responsabilităţile tuturor entităţilor din cadrul Universităţii implicate în organizarea, funcționarea și monitorizarea sistemului.
Sistemul Integrat de Management implementat şi dezvoltat în cadrul Universităţii este organizat în conformitate cu cerinţele ARACIS şi cele prevăzute în standardele de referinţă (SR EN ISO 9001:2015, SR EN ISO 14001:2015, SR OHSAS 18001:2008, SA 8000:2014 ).
Cheia succesului pentru toate acţiunile iniţiate şi desfăşurate în Universitate este dată de orientarea către clienţii şi partenerii noştri - studenţii şi societatea civilă de la nivel local, regional, naţional şi internaţional. O preocupare continuă este adaptarea ofertei educaţionale a Universităţii la cerinţele pieţei muncii, în principal la nivel regional şi a ofertei din domeniul cercetării științifice la prioritățile naționale și internaționale.
Prevederile documentelor SIM vin în întâmpinarea solicitărilor partenerilor noștri, studenţii, prin implicarea acestora în procesele educaţionale şi de cercetare științifică. Ca urmare, Universitatea„Vasile Alecsandri” din Bacău este angajată în ameliorarea calitativă a proceselor de învăţare, predare, cercetare ştiinţifică şi a proceselor administrative. Toate acestea sunt posibile prin: reflecţia continuă asupra activităţilor didactice, efortul de cercetare susţinut, solidaritatea cadrelor didactice şi a studenţilor în căutarea soluţiilor creative pentru a realiza un învăţământ centrat pe student, implicarea şi responsabilizarea întregului personal, asigurarea şi modernizarea continuă a sălilor de curs şi de seminarii, a laboratoarelor, bibliotecilor, cantinei-restaurant, căminelor şi a altor sectoare necesare bunei funcționări a Universității.
Asigurăm clienţii noştri şi părţile interesate că Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău manifestă o preocupare permanentă pentru respectarea cerinţelor legale şi de reglementare, aplicabile pentru oricare din activităţile desfășurate (prezente şi viitoare), prevenirea poluării şi minimizarea riscurilor de expunere a personalului propriu sau colaborator.
Protecția mediului, inclusiv prevenirea poluării, îndeplinirea obligațiilor de conformare și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al mediului, în vederea creșterii performanței de mediu, - sunt în centrul atenției noastre şi întreprindem acţiuni de conştientizare și responsabilizare a întregului personal pe acestă linie.
În domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt asigurate resursele necesare pentru a menține un mediu de desfăşurare a activităţilor care să protejeze sănătatea şi siguranţa angajaţilor noştri, să minimizeze riscurile de îmbolnăvire şi de rănire a personalului propriu sau colaborator.
În vederea îndeplinirii misiunii, ca rector al Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău, voi milita pentru îmbunătăţirea continuă a sistemului integrat de management, care să faciliteze orientarea spre performanţă în întreaga activitate academică. Pentru aceasta, am realizat şi vom îmbunătăţi continuu următoarele:

 • stabilirea politicii şi a procedurilor de asigurare a calităţii, a protecţiei mediului, a sănătăţii şi securităţii muncii, a acţionării în situaţii de urgenţă precum şi de siguranţă alimentară;
 • dezvoltarea unei culturi de asigurare și de recunoaştere a calităţii în mediul academic;
 • dezvoltarea unor mecanisme proprii de aprobare, control intern managerial şi monitorizare a programelor de studii;
 • asigurarea creşterii calităţii procedeelor de evaluare a studenţilor;
 • asigurarea calităţii personalului didactic, respectarea normelor de etică şi integritate academică;
 • asigurarea resurselor necesare pentru îndeplinirea cerinţelor legate de pregătirea studenţilor şi de activitatea de cercetare ştiinţifică, accesul la informaţie, cazare, masă etc.;
 • asigurarea participării reprezentanţilor studenţilor în forurile de conducere ale Universităţii;
 • asigurarea consultării periodice a lucrătorilor;
 • asigurarea ca politicile să fie comunicate, înţelese, implementate şi menţinute;
 • asigurarea dezvoltării sistemelor de informare;
 • asigurarea proceselor suport necesare îmbunătăţirii continue a sistemului integrat de management.

Prezenta declaraţie de politică este adusă la cunoştinţa tuturor factorilor implicaţi (interni şi externi), este monitorizată la fiecare analiză de management şi revizuită ori de câte ori este nevoie.

R E C T O R
                    Prof.univ.dr.ing. Carol SCHNAKOVSZKY

 


//Noutati

05.12.2018 _

05.12.2018 -A fost revizuită Declaraţia de Politică a Rectorului in domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi responsabilităţii sociale.

26.10.2016 -A fost revizuită Declaraţia de Politică a Rectorului in domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi responsabilităţii sociale.

17.06.2016 - Au fost revizuite: Declaraţia de Politică a Rectorului in domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi responsabilităţii sociale; Declaraţia de Politică a Rectorului in domeniul sistemului de management al siguranței alimentelor

05.03.2013 - A fost adăugată Declaraţia de Politică a Rectorului in domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale şi responsabilităţii sociale.

30.03.2010 - A fost adăugată Declaraţia de Politică a Rectorului in domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii muncii.

17.04.2008 - A fost modificata Politica Rectorului in domeniul calitatii, ca urmare a alegerii unui nou Rector.

24.11.2007 - A fost adaugata Politica Rectorului in domeniul calitatii


x

2007-2008 DMC Universitatea din Bacau. Toate drepturile rezervate