Navigare

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacau

: Home
:
Documente publice
::
Politica in Domeniul SIM
::
Manualul SIM
:: Contact
:
Documente Intranet
::
Documente in vigoare
::
Formulare SIM

 

X

 

//Documentele SIM in vigoare

_

 

Documentele prezentate pe aceasta pagina sunt copii informative si nu reprezinta documente oficiale ale SIM. Ele sunt actualizate periodic, actualizare evidentiata chiar pe aceasta pagina.

Documentele oficiale se pot obtine de la DM.

MSIM ed. 3 Manualul sistemului integrat de management

MC ed. 2 Manualul sistemului de management al calității

MSMSA ed.1 rev.1 Manualul sistemului de management al siguranţei alimentelor

xxProceduri de sistem

xxx- PS 01 ed. 3 Informații documentate. Creare, actualizare și control

xxx- PS 02 ed. 4 Audit intern

xxx- PS 03 ed. 2 Controlul produsului şi serviciului neconform, neconformităţi, acţiuni corective şi preventive

xxx- PS 04 ed. 3 Prevederi legale şi alte cerinţe aplicabile, evaluarea corformării cu cerinţele legale şi alte cerinţe

xxx- PS 05 ed. 1 rev. 1 Aspecte de mediu, metodologia de stabilire a impactului asupra mediului

- PS 06 ed. 3 Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

- PS 07 ed. 2 Monitorizarea si masurarea performantelor

- PS 08 ed. 4 Competenţă, instruire, constientizare şi control

- PS 09 ed. 2 Comunicare, participare şi consultare

- PS 10 ed. 3 Identificarea pericolelor, evaluarea riscurilor şi stabilirea controalelor

- PS 11 ed. 2 Investigarea şi analiza incidentelor

- PS 12 Protecţia maternală

- PS 13 Managementul riscului, identificarea, evaluarea, monitorizarea și tratarea riscurilor

- PS 14 Tratarea produsului potenţial nesigur

- PS 15 Retragere - rechemare produs potenţial nesigur

- PS 16 Trasabilitatea şi monitorizarea punctelor critice şi a punctelor critice de control

XXProceduri operationale

- PO 04.01. ed. 3 Identificarea proceselor - anulata 23.11.2017

- PO 04.02 ed. 2 Elaborarea, modificarea şi difuzarea documentelor sistemului integrat

- PO 02 (PO 04.03) ed.2 Supravegherea sănătăţii lucrătorilor

- PO 03 (PO 05.01) ed. 3 Analiza efectuată de management

- PO 06.01 Procesul de ocupare a posturilor pentru personalul didactic

- PO 05 (PO 06.02) ed.5 Procesul de evaluare a cadrelor didactice

- PO 06 (PO 06.04) ed.4 Elaborarea statului de funcţii al departamentului

- PO 06.05 ed. 2 Organizarea, funcţionarea şi gestionarea bibliotecii

x- PO 08 (PO 06.06) ed.3 Procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului didactic auxiliar şi administrativ

- PO 09 (PO 06.07) ed. 3 Procesul de ocupare a posturilor pentru personalul didactic auxiliar şi administrativ

- PO 06.08 Perfecționarea întregului personal didactic și administrativ implicat în programele ID/IFR

- PO 11 (PO 06.09) ed. 2 Evaluarea periodică a performanțelor profesionale ale coordonatorilor de discipline și tutorilor/ cadrelor didactice implicate în programele de studii ID/IFR

- PO 12 (PO 07.01) ed. 7 rev.1 Initierea, aprobarea, monitorizarea, imbunatatirea si evaluarea periodica a programelor de studii și a planurilor de învățământ

- PO 13 (PO 07.02) ed. 3 Procesul de elaborare şi gestionare a fişei disciplinei

- PO 14 (PO 07.03) ed. 4 Procesul de selectie a candidaţilor

- PO 15 (PO 07.04) ed. 4 Desfasurarea activitatilor didactice

- PO 16 (PO 07.05) ed. 4 Procesul de desfasurare a stagiului de practica

- PO 17 (PO 07.06) ed. 4 Procesul de evaluare şi notare a studentilor si cursantilor

- PO 18 (PO 07.07) ed. 3 Desfasurarea examenului de finalizare a studiilor

- PO 19 (PO 07.08) ed. 3 Înființarea, organizarea și evaluarea centrelor și a altor structuri de cercetare

- PO 20 (PO 07.09) ed. 3 Elaborarea planului de cercetare

- PO 21 (PO 07.10) ed. 3 Înregistrarea, evidența și desfășurarea activităților de cercetare științifică

- PO 07.12 ed. 3 Aprovizionarea

- PO 07.13 ed. 2 rev. 1 Desfăşurarea procesului de achiziţii publice şi urmărirea derulării contractelor

- PO 25 (PO 07.14) ed. 2 Procesul de realizare a obiectivelor de investitii

- PO 26 (PO 07.15) ed. 3 Procesul de închiriere a spaţiilor/ terenurilor temporar disponibile

- PO 07.16 ed. 1 rev. 1 Inventarierea elementelor de activ şi pasiv

- PO 28 (PO 07.17) ed. 2 Controlul finaciar preventiv

- PO 29 (PO 07.18) ed.3 Efectuarea deplasărilor interne

- PO 30 (PO 07.19) ed.2 Întocmirea, ţinerea sub control şi păstrarea documentelor salariaţilor

- PO 07.20 Casarea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Univerităţii

- PO 32 (PO 07.21) ed. 2 Decontarea deplasărilor externe

- PO 33 (PO 07.22) Organizarea activităților și evidențelor specifice atelierului de multiplicare

- PO 07.23 Selecția studenților pentru mobilitățile Erasmus+ de studii (SMS) și de plasament (SMP) cu țările programului

- PO 07.24 Funcționarea și administrarea sistemului de supraveghere video

- PO 07.25 Organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare

- PO 07.26 Distribuirea resurselor necesare procesului educațional de la programele de studii ID/IFR

- PO 07.27 ed. 2 Monitorizarea planurilor de învățământi ID/IFR

- PO 39 (PO 07.28) ed. 2 Reactualizarea periodică a programelor de studii și materialelor de studiu, pe baza experienței anterioare ID/IFR

- PO 40 (PO 07.29) ed.2 Monitorizarea sistemului tutorial ID, a activităților aplicative IFR și a celor de comunicare bidirecțională în sistemul ID/IFR

- PO 07.30 Crearea si utilizarea copiilor de siguranta (back-up electronic)

- PO 07.31 Evidenta formularelor cu regim intern de numerotare si inscriere

- PO 43 (PO 07.32) ed. 2 Organizarea, desfasurarea si evaluarea examenelor pentru acordarea gradului didactic I

- PO 44 (PO 07.33) ed. 2 Organizarea, desfasurarea si evaluarea examenelor pentru acordarea gradului didactic II

- PO 45 (PO 07.34) ed. 2 Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor

- PO 07.35 Derularea activităților în cadrul Cantinei-restaurant

- PO 07.36 Înregistrarea intrarilor si iesirilor de bunuri in patrimoniul Universitatii – contabilitatea de gestiune

- PO 08.01 ed. 2 Evaluarea satisfacţiei studenţilor şi a altor părţi interesate

- PO 08.02 ed.d3 Monitorizarea integrării absolvenţilor pe piaţa muncii şi la ciclul de master

- PO 08.03 ed. 2 Evaluarea cerinţelor pieţei forţei de muncă

- PO 08.04 Procesul de tratare a reclamaţiilor şi sesizărilor

- PO 08.05 Realizarea şi circuitul documentelor întocmite de oficiul juridic

- PO 10.01 Stabilirea planului HACCP

- PO 54 ed.1 Monitorizarea/evaluarea proiectelor finanțate din fonduri europene

- PO 55 ed.1 Recrutarea și selecția personalului pe posturi în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile

- PPO 56 ed.11 Desfășurarea ședințelor

- PPO 57 ed.11 Inventarierea funcțiilor sensibile

- PPO 58 ed.11 Echivalarea rezultatelor școlare în vederea admiterii la studii universitare și recunoașterea studiilor universitare urmate în afara României

XXInstrucţiuni specifice

xxx- I CJ 01 Instrucţiune privind declararea averilor, a intereselor şi accesul la informaţii publice

- I RU 01 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic

- I RU 02 Stabilirea drepturilor salariale pentru personalul didactic auxiliar si administrativ

- I RU 03 Întocmirea şi eliberarea adeverinţelor emise de direcţia resurse umane

- I RU 04 Întocmirea deciziilor rectorului

- I RU 05 Actualizarea datelor personale ale studenților

- I SSM 01 Organizarea locului de munca si a activitatilor

- I SSM 02 Manipularea si transportul prin purtare a meselor

- I SSM 03 Securitatea si sanatatea muncii pentru activitatile de birou

- I SSM 04 Exploatarea instalatiilor si echipamentelor electrice

- I SSM 05 Utilizarea echipamentelor portabile si a uneltelor portabile

- I SSM 06 Incadrarea si repartizarea personalului, dotarea cu echipament individual de protectie, repartizarea sarcinilor de munca

- I SSM 07 Ergonomia locului de munca

- I SSM 08 Securitatea si sanatatea muncii la prepararea si distribuirea hranei

- I SSM 09 Siguranta si sanatatea muncii in activitatea de curatenie si dezinfectie

- I SS 01 ed. 02 Cazare in caminele Universitatii "Vasile Alecsandri" din Bacau

- I SS 02 ed. 3 Efectuarea curateniei si dezinfectiei spatiilor de invatamin, camine si cantina

- I SU 03 Instrucţiune privind modul de acţionare în caz de cutremur

- I SS 04 Igiena personalului operator

- I SS 05 Prevenirea contaminări încrucișate în cantină

- I SS 06 Instrucțiune privind modul de acționare în cazul sistării alimentării cu apă/gaz/energie la cantina Universității

- I DGA 01 Inregistrarea şi circulaţia corespondenţei

- I DGA 02 Completarea registrului de inventar

- I DGA 03 Întocmirea borderoului de decontare a cheltuielilor materiale

- I DGA 04 Calculul utilităţilor şi defalcarea acestora pe utilizatori la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

- I DGA 05 Constituirea şi încasarea veniturilor din taxe în Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

- I DGA 06 Stabilirea tarifelor de cazare în căminele Universității "Vasile Alecsandri" din Bacău

- I DGA 07 Autorizarea internă a electricienilor din punct de vedere al securității și sănătății în muncă

- I DGA 08 Elaborare raportări statistice

- I DGA 09 Arhivarea și predarea documentelor în arhiva Universității

- I DGA 10 Utilizarea autoturismelor Universității

- I DGA 11 Utilizarea sponsorizărilor și donațiilor în cadrul Universității

- I DGA 12 Exploatarea autovehiculelor

- I DGA 13 Instructiune privind facturarea

- I SICD 01 Securizarea informațiilor

- I SICD 02 Mentenanța infrastructurii de rețea

- I SICD 03 Asigurarea disponibilității serviciilor web


//Noutati

17.07.2019 _

17.07.2019 - Au fost introduse în sistem: procedura operațională PO 58 și instrucțiunea I-DGA 14.

11.07.2019 - A fost revizuită procedura operațională PO 12.

01.07.2019 - A fost introdusă în sistem procedura operațională PO 57.

20.06.2019 - Au fost revizuite procedurile operaționale PO 19 (cod vechi PO 07.08), PO 20 (cod vechi PO 07.09) și PO 21 (cod vechi PO 07.10). A fost anulată procedura operațională PO 07.11.

13.06.2019 - A fost introdusă în sistem instrucțiunea I-SSM-18 și a fost revizuită procedura operațională PO 17 (cod vechi PO 07.06)

16.05.2019 - A fost introdusă în sistem instrucțiunea I-DGA-13.

07.03.2019 - Au fost revizuite procedurile operaționale PO 06 și PO 12.

28.02.2019 - A fost revizuită procedura operațională PO 12 și introdusă în sistem instrucțiunea I-SS-06.

10.01.2019 - A fost revizuită procedura operațională PO 29 (cod vechi PO 07.18).

20.12.2018 - Au fost revizuite procedurile de sistem PS 08 și PS 13.

13.12.2018 - A fost revizuită procedura operațională PO 28 (cod vechi PO 07.17).

06.12.2018 - Au fost revizuite următoarele: procedurile operaționale PO 08 (cod vechi PO 06.06), PO 09 (cod vechi PO 06.07), PO 30 (cod vechi PO 07.19); instrucțiunile I -RU 01, I-RU 02, I-RU 03.

29.11.2018 - Au fost revizuite următoarele: procedura operațională PO 32 (cod vechi PO 07.21); instrucțiunile I -SS 02, I-SS 04, I-DGA 02.

21.11.2018 - Au fost revizuite următoarele: instrucțiunile I-SSM 1, I-SSM 2, I-SSM 3, I-SSM 4, I-SSM 5, I-SSM 6, I-SSM 7, I-SSM 8, I-SSM 9, I-SSM 10, I-SSM 11, I-SSM 12, I-SSM 13, I-SSM 14, I-SSM 15, I-SSM 2, I-SU 03; procedura operațională PO 02 (cod vechi PO 04.03); procedurile de sistem PS 04, PS 10, PS 11.

11.10.2018 - Au fost revizuite: procedura operațională PO 33 (PO 07.22) ed. 2 și instrucțiunea I-DGA-04 ed.2; a fost introdusă în sistem instrucțiunea I-DGA-12 ed. 1.

03.09.2018 - A fost revizuită procedura operațională PO 12 (PO 07.01) ed. 5 și introdusă în sistem procedura operațională PO 56 ed. 1.

26.07.2018 - A fost introdusă în sistem procedura operațională PO 55 ed. 1.

13.07.2018 - A fost introdusă în sistem procedura operațională PO 54 ed. 1.

28.06.2018 - A fost introdusă în sistem instrucțiunea ISSM-17.

04.04.2018 - A fost revizuită procedura de sistem PS 01 ed. 3 și procedurile operaționale PO 16 ed. 4, PO 39 ed. 2 si PO 40 ed. 2.

22.03.2018 - A fost recodificată și revizuită procedura operatională PO 03 (PO 05.01) ed. 3.

15.03.2018 - A fost recodificată și revizuită procedura operatională PO 11 (PO 06.09) ed. 2.

22.02.2018 - Au fost recodificate și revizuite procedurile operationale PO 43 (PO 07.32) ed. 2 și PO 44 (PO 07.33) ed. 2.

01.02.2018 - A fost revizuit MC ed. 2

23.11.2017 - A fost anulată PO 04.01 ed.3; a fost revizuita MSIM ed.3.

16.11.2017 - Au fost recodificate și revizuite procedurile operationale PO 14 (PO 07.03) ed.4, PO 15 (PO 07.04) ed. 4, PO 18 (PO 07.07) ed.3.

12.10.2017 - Au fost recodificate și revizuite procedurile operationale PO 25 (PO 07.14), PO 26 (PO 07.15), PO 45 (PO 07.34)

28.09.2017 - Au fost recodificate și revizuite procedurile operationale PO 05 (PO 06.02), PO 06 (PO 06.04), PO 13 (PO 07.02).

15.06.2017 - A fost revizuită procedura de sistem PS 13 ed. 2

11.05.2017 - A fost revizuită procedura operațională: PO 08.02 ed. 3

23.03.2017 - A fost introdusă în sistem procedura operațională PO 07.36 ed.1.

02.03.2017 - Au fost introduse în sistem procedurile operaționale PO 07.34 ed.1 și PO 07.35 ed. 1.

15.02.2017 - A fost revizuită procedura operațională PO 07.01 Ed.4.

26.01.2017 - Au fost introduse în sistem procedurile operaționale: PO 07.32 ed.1 si PO 07.33 ed.1

22.12.2016 - A fost revizuită procedura operațională: PO 07.18 ed. 2

26.10.2016 - A fost introdusă în sistem procedura operațională: PO 07.31 ed. 1

13.10.2016 - A fost revizuită procedura operațională: PO 06.02 ed. 4

29.09.2016 - A fost revizuită procedura operațională: PO 06.02 ed. 3

13.05.2016 - A fost revizuită procedura operațională: PO 07.27 ed. 2

16.03.2016 - A fost introdusă în sistem procedura operaționala: PO 07.30

11.02.2016 - Au fost revizuite procedurile operaționale: PO 07.01 ed. 4, PO 08.01 ed. 2, PO 08.02 ed. 2, PO 08.03 ed. 2

18.11.2015 - Au fost revizuite procedurile de sistem: PS 06 ed. 3 și PS 08 ed. 3

03.09.2015 - A fost introduse în sistem procedurile operaționale:PO 06.08, PO 06.09 și PO 07.26, PO 07.27, PO 07.28, PO 07.29

23.07.2015 - A fost introduse în sistem procedurile operaționale:PO 07.24 și PO 07.25

16.07.2015 - A fost introdusă în sistem procedura operaționala PO 07.23

30.10.2014 - A fost revizuită procedura operațională PO 05.01 ed. 2 rev. 1 Analiza efectuată de management

27.10.2014 - A fost revizuită procedura operațională PO 06.02 ed. 2 rev. 1 Procesul de evaluare a cadrelor didactice și introdusă în sistem instrucțiunea I DGA 11

30.07.2014 - A fost introdusă în sistem instrucțiunea: I DGA 10 și revizuită instrucțiunea I SS 01 ed. 2

20.06.2014 - Au fost revizuite procedurile operaţionale: PO 07.13 ed. 2 rev. 1, PO 07.16 ed. 1 rev. 1

27.03.2014 - Au fost introduse în sistem instrucțiunile: I-DGA-09, I-SCD-01, I-SCD-02, I-SCD-03

20.03.2014 - A fost introdusă în sistem instrucțiunea: I-SSM-16 -securitatea și sănătatea muncii pentru activitatea de pază

28.02.2014 - A fost introdusă în sistem instrucțiunea: I-SS-05 - prevenirea contaminării încrucișate în cantină

09.01.2014 - A fost introduse în sistem: procedura operațională PO 07.22 și instrucțiunea: I-RU-05

05.12.2013 - A fost introduse în sistem instrucțiunile: I-RU-04 și I-DGA-08

28.11.2013 - A fost revizuite: MSIM 01 ed. 2; PO 04.01 ed 3; PO 04.02 ed. 2, PO 07.12 ed. 3

17.09.2012 - Au fost revizuite procedurile operaţionale: PO 07.13 ed. 2, PO 07.15 ed. 2 şi introduse instrucţiunile: I DGA 04 şi I DGA 05

14.09.2012 - Au fost revizuite procedurile operaţionale PO 06.02 ed. 2, PO 06.04 ed. 2, PO 07.01 ed. 3, PO 07.02 ed. 2, PO 07.03 ed. 3, PO 07.04 ed. 3, PO 07.05 ed. 3, PO 07.06 ed. 3.

23.05.2012 - Au fost introduse: procedura operaţională PO 08.05 şi instrucţiunea I DGA 03

16.03.2012 - A fost revizuită procedura operaţională PO 04.01 ed. 2 şi introduse: procedurile operaţionale PO 07.19, PO 07.20, PO 07.21 şi instrucţiunea I RU 03

02.02.2012 - Au fost revizuite procedurile de sistem PS 01 ed. 2, PS 02 ed. 3, PS 03 ed. 2, PS 04 ed. 2, PS 07 ed. 2, PS 08 ed. 2, PS 09 ed. 2, PS 10 ed. 2 şi introduse: Manualul Sistemului de Management al Siguranţei Alimentelor MSMSA, procedurile de sistem PS 14, PS 15, PS 16, PO 07.18; procedura operaţională PO 10.01 şi instrucţiunile I SS 02 ED. 2, I SS 04

12.01.2012 - A fost revizuită procedura operaţională PO 06.06 ed. 2/rev. 0 - Procesul de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului didactic auxiliar şi administrativ

31.10.2011 - A fost adaugată procedura PO 07.17 - Controlul finaciar preventiv

30.09.2011 - A fost revizuită procedura de sistem PS 02 ed. 2/rev. 0 - Audit intern

24.06.2011 - Au fost introduse: procedura de sistem PS 13, instrucţiunea I-SSM-15 şi retrasă procedura operaţională PO 07.17

16.05.2011 - Au fost introduse: procedurile operaţionale: PO 07.16, PO 07.17, şi instrucţiunile I-DGA-01, I-DGA-02

06.12.2010 - Au fost revizuite: MSIM ED. 1 REV. 1 şi procedurile de sistem PS 01 ed. 1 rev 1, PS 02 ed. 1 rev 1, PS 03 ed. 1 rev 1, PS 04 ed. 1 rev 1, PS 05 ed. 1 rev 1, PS 08 ed. 1 rev 1, PS 09 ed. 1 rev 1

02.12.2010 - Au fost introduse: procedura de sistem PS 12 şi procedurile operaţionale: PO 09.01, PO 09.02, PO 09.03, PO 09.04, PO 09.05

26.11.2010 - A fost adaugată instrucţiunea I SS 03 Instrucţiune privind modul de acţionare în caz de cutremur

04.11.2010 - Au fost introduse procedurile operaţionale: PO 05.01 ed. 2, PO 07.01 ed. 2, PO 07.03 ed. 2, PO 07.04 ed. 2, PO 07.05 ed. 2, PO 07.06 ed. 2, PO 07.07 ed. 2, PO 07.08 ed. 2, PO 07.09 ed. 2, PO 07.10 ed. 2, PO 07.11 ed. 2, PO 07.12 ed. 2

09.09.2010 - Au fost adaugate: Manualul sistemului integrat de management MSIM 01, procedura PS 10 editia 2

30.07.2010 - A fost adaugată procedura PO 07.15

30.04.2010 - A fost adaugată instrucţiunea I SSM 14

12.03.2010 - Au fost adaugate procedurile de sistem: PS 01, PS 02, PS 03, PS 04, PS 05, PS 06, PS 07, PS 08, PS 09, PS 10, PS 11; procedurile operaţionale PO 04.01, PO 04.02, PO04.03, PO 06.02;instrucţiunile I SSM 11, I SSM 12, I SSM 13

12.11.2009 - A fost adaugată procedura PO 06.05 ed.2

17.10.2009 - Au fost adaugate noi proceduri PO 04.01 rev.1, PO 06.01 ed. 2, PO 07.14,

15.10.2009 - Au fost afişate instrucţiuni specifice: Resurse umane, Serviciu Social, Securitatea şi Sănătatea Muncii

11.09.2009 - Au fost introduse noi proceduri PS 03 ed 3 şi PO 07. 13

26.06.2009 - A fost afişate instrucţiuni specifice: Consilier juridic

20.04.2009 - A fost introdusă procedura PO 06.06

06.02.2009 - Au fost aprobate de Birou Senat modificari la PO 07 10

10.12.2008 - Au fost aprobate de Senat procedurile PO 08.01 ,PO 08.02, PO 08.03 şi PO 08 04

21.11.2008 - Au fost aprobate de Birou Senat modificari la PS 03 si PO 05 01

24.10.2008 - Au fost adaugate 6 proceduri operationale aprobate de Senatul Universitătii

12.11.2007 - Au fost adaugate primele 11 proceduri operationale

19.10.2007 - A fost adaugat Manualul Calitatii


x

2007 DM Universitatea din Bacau. Toate drepturile rezervate