Navigare

Universitatea "VASILE ALECSANDRI" din Bacau

: Home
:
Documente publice
::
Politica in Domeniul SIM
::
Manualul SIM
::
Contact
:
Documente Intranet
::
Documente in vigoare
::
Formulare SIM

 

X

 

//Formularele SIM in vigoare

_

Conform procedurilor SIM aprobate de catre Senatul Universitatii "VASILE ALECSANDRI" din Bacau, in activitatea curenta trebuiesc folosite formulare codificate, conform tabelului de mai jos.

Orice observatie cu privire la imbunatatirea unui formular sau necesitatea unuia nou va fi adresata DM.

Modificarea unui nume sau a unei sigle (introducerea de exemplu a siglei certificarii SIM, modificarea denumirii ministerului, etc.) poate fi facuta de utilizator, fara a fi necesar un formular nou.

Cod formular

Nume formular

SISTEM

01.07/Ed.04

Pagina de gardă proceduri

02.07/Ed.02

Lista reviziilor

03.07/Ed.02

Pagina de conţinut manual şi proceduri

06.07/Ed.01

Lista control a documentelor SIM

07.07/Ed.03

Lista cerinţelor legale şi reglementate aplicabile

08.07/Ed.01

Lista înregistrărilor

09.07/Ed.04

Lista de difuzare

10.07/Ed.01

Lista auditorilor interni

11.07/Ed.03

Planificare anuală audit

12.07/Ed.03

Plan de audit

13.07/Ed.05

Raport de audit intern

14.07/Ed.04

RNACP

15.07/Ed.03

Proces-verbal Senat

16.07/Ed.02

Proces-verbal al analizei efectuate de management

17.07/Ed.01

Raport proces-verbal de analiză

18.07/Ed.01

Decizie Rector

19.07/Ed.01

Decizie Decan

48.07/Ed.01 Formular instrucțiune

110.07/Ed.02

Obiective specifice calitate

312.09/Ed.01

Chestionar SSO

385.10/Ed.01

Codificarea regulamentelor

396.10/Ed.02 Registrul riscurilor
397.10/Ed.02 Formular de alertă la risc
398.10/Ed.01 Proces-verbal şedinţă de analiză a riscurilor
399.10/Ed.01 Fişă de urmărire a riscului

403.10/Ed.01

planificarea analizei efectuate de management

404.10/Ed.01

program de acţiuni stabilite la analiza efectuata de management

417.10/Ed.01

Registru corespondenţă Universitate

428.11/Ed.02
Lista obiectivelor, activităților, acțiunilor și riscurilor

430.11/Ed.01

Registru de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice

431.11/Ed.01

Registru de depozit

451.11/Ed.02

Program de măsuri pentru rezolvarea observaţiilor de la auditul intern/extern și sesizărilor

452.11/Ed.01

Registru corespondenţă facultate

475.12/Ed.01

Hotărâre Senat

492.13/Ed.01

Registru corespondenţă internă Universitate

508.13/Ed.03

Chestionar privind participarea elevilor din învățământul preuniversitar la orele de pregătire în vederea susținerii bacalaureatului

525.15/Ed.01

Registru decizii rector

536.15/Ed.01

Chestionar satisfactie absolventi tehnologii didactice

559.16/Ed.01

Registru evidență copii de siguranță

560.16/Ed.01

Registru evidență intrare copii de siguranță in arhivă

587.17/Ed.01 Plan de implementare a măsurilor de control
596.17/Ed.01 Listă documente interne
  MEDIU, SIGURANŢA ŞI SECURITATEA OCUPAŢIEI (MSSO)
180.08/Ed.01 Nomenclatorul cu echipamente de protecţie şi materiale igienico- sanitare

346.10/Ed.02

Lista aspectelor de mediu

347.10/Ed.01

Evaluarea impactului aspectelor de mediu

348.10/Ed.01

Lista aspectelor semnificative de mediu

349.10/Ed.01

Lista situaţiilor de urgenţă şi accidentelor la nivel de compartiment

350.10/Ed.01

Lista planurilor de intervenţie în caz de accident

353.10/Ed.01

Convenţie privind delimitarea răspunderii

354.10/Ed.01

Proces verbal privind capacitatea de răspuns în situaţii de urgenţă

355.10/Ed.01

Responsabilităţile conducătorilor

357.10/Ed.01

Fişa poluanţilor potenţiali

358.10/Ed.01

Componenţa echipei de intervenţie

359.10/Ed.01

Program de măsuri privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi a accidentelor potenţiale

360.10/Ed.01

Lista dotărilor cu utilaje, materiale, aparatură pentru protecţie şi intervenţie

361.10/Ed.01

Lista folosinţelor care pot fi afectate în caz de situaţii de urgenţă

362.10/Ed.01

Lista deşeurilor

363.10/Ed.01

Program de monitorizare şi măsurare a aspectelor de mediu

364.10/Ed.01

Program anual de măsuri şi cheltuieli în domeniul SSO

365.10/Ed.01

Situaţia realizărilor programului de măsuri şi cheltuieli în domeniul SSO

367.10/Ed.01

Proces-verbal de control pe linie de MSSO

368.10/Ed.01

Lista acordurilor, autorizaţiilor şi licenţelor

369.10/Ed.01

Program control intern managerial SSMPMSU

370.10/Ed.01

Registrul cerinţelor de CMSSO şi a altor cerinţe aplicabile

371.10/Ed.01

Registrul prevederilor legale şi a altor cerinţe aplicabile

372.10/Ed.01

Particularităţile locului de muncă

373.10/Ed.01

Fişa de evaluare a locului de muncă

374.10/Ed.01

Fişa de măsuri propuse

375.10/Ed.01

Declaraţie accident care nu s-a produs în timpul procesului de muncă

376.10/Ed.01

Proces-verbal de cercetare

377.10/Ed.02

Centralizator pentru distribuirea materialelor igienico-sanitare

408.10/Ed.02

Raport evaluarea conformării cu cerinţele aplicabile MSSO

409.10/Ed.01

Program de management MSSO

537.15/Ed.01

Plan de control SSM

538.15/Ed.01

Angajament de confidențialitate sistem supraveghere video

539.15/Ed.01

Lista persoanelor cu drept de acces la sistemul de supraveghere video

540.15/Ed.01

Jurnal de evenimente sistem supraveghere video

ADMITERE

20.07/Ed.03

Fişă copertă dosar inscriere - înlocuit cu F21 conform UMS

21.07/Ed.05

Fişă înscriere examen admitere

22.07/Ed.02

Formular înscriere adm. îndosariat - înlocuit cu F21 conform UMS

23.07/Ed.02

Lista candidaţilor înscrişi

24.07/Ed.02

Lista candidaţilor admişi fara taxa

25.07/Ed.02

Lista candidaţilor admişi pe locuri fără taxă pentru Rep. Moldova

26.07/Ed.02

Lista candidaţilor admişi pe locuri fără taxă pentru rromi

27.07/Ed.02

Lista candidaţilor admişi pe locuri cu taxă

28.07/Ed.02

Lista candidaţilor ce pot opta pentru locuri cu taxă neconfirmate

29.07/Ed.03

Număr de candidaţi înscrişi pe zile

198.08/Ed.03

Adeverinta acte original 2009

520.14/Ed.01

Eseu motivațional admitere

567.16/Ed.01

Declarație angajament prelucrare date cu caracter personal

CONTRACTE

30.07/Ed.11

Contract de studii

31.07/Ed.10

Act adiţional

32.07/Ed.12

Act adiţional 1 Zi

258.08/Ed.08

Contract închiriere cămine

305.09/Ed.01 Contract BMR

306.09/Ed.01

Formular Anexa 2 Contract BMR

332.09/Ed.01

Formular PV predare-primire cămine

340.09/Ed.06

Contract studii studenţi străini IF

351.10/Ed.01

Contract-cadru de închiriere spaţii

422.11/Ed.01

Contract de garanţie numerar

491.12/Ed.02

Contract de studii cursuri formare profesionala

494.13/Ed.02

Contract cu clientul DCP

501.13/Ed.03

Contract voluntariat

547.15/Ed.03

Contract studii studenţi străini ID/IFR

550.15/Ed.03

Act aditional contract studii studenţi străini IF

589.17/Ed.02 Contract cămin pe perioada vacanței de vară
648.19/Ed.01 Act adițional contract cămin pe perioada vacanței de vară

INFORMATII DE INTERES PUBLIC

319.09/Ed.01

Cerere acces informaţii de interes public

320.09/Ed.01

Sesizare administrativa raspuns negativ

321.09/Ed.01

Sesizarea administrativa lipsă raspuns termen legal

322.09/Ed.01

Adresă răspuns cerere acces informaţii de interes public

323.09/Ed.01

Adresă răspuns sesizare administrativă

432.11/Ed.01

Angajament utilizare sistem informatic

DECLARAŢII CONFORM REGULAMENTULUI DE ETICĂ

324.09/Ed.02

Declaraţie de imparţialitate (comisie finalizare a studiilor)

325.09/Ed.02

Declaraţie de imparţialitate (comisie de admitere cu alte probe decât concurs de dosare)

326.09/Ed.01

Declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate (comisie de achiziţii)

327.09/Ed.02

Declaraţie de imparţialitate (examen/colocviu)

444.11/Ed.02

Declaraţie de imparţialitate (participare comisie ocupare post didactic)

449.11/Ed.02

Declaraţie incompatibilitate comisie concurs nedidactic

CERERI

33.07/Ed.05

Cerere cazare

34.07/Ed.02

Cerere bursă

35.07/Ed.02

Cerere reexaminare

36.07/Ed.02

Cerere bilet tabără

37.07/Ed.01

Cerere diferenţe

39.07/Ed.01

Cerere înscriere continuare studii/ studii postuniversitare

40.07/Ed.03

Declaraţie de venit pentru bursă socială

170.08/Ed.01

Cerere schimbare specializare inginerie industriala

171.08/Ed.01

Cerere schimbare specializare inginerie si management

263.08/Ed.02

Cerere studenti

295.08/Ed.03

Cerere eliberare adeverinţă de autenticitate a actelor de studii

296.08/Ed.03

Cerere duplicat

297.08/Ed.02

Cerere foaie matricolă

308.09/Ed.03

Cerere eliberare rezumatele fișelor disciplinelor

309.09/Ed.02

Cerere eliberare adeverinţă pensie

310.09/Ed.01

Cerere eliberare adeverinţă acreditare specializare

330.09/Ed.01

Cerere transfer

331.09/Ed.03 Cerere retragere cămin

502.13/Ed.01

Cerere înscriere voluntar

573.16/Ed.01 Cerere recunoaștere studii
581.17/Ed.01 Declarație venituri părinți bursă socială
585.17/Ed.02 Cerere acces barieră
628.18/Ed.01 Cerere eliberare certificat absolvire fără examen de finalizare a studiilor
629.18/Ed.01 Cerere eliberare adeverință stagii de practică
630.18/Ed.01 Cerere eliberare adeverință absolvire
631.18/Ed.01 Cerere eliberare adeverință regim financiar
632.18/Ed.01 Cerere eliberare adeverința publicare pierdere documente în MO
633.18/Ed.01 Cerere eliberare situație școlară
634.18/Ed.01 Cerere bursa practică/formare/perfecționare

643.19/Ed.01

Cerere cazare pe perioada vacanței de vară

   

FIŞE

41.07/Ed.04

Fişă înscriere anuală

43.07/Ed.05

Fişă lichidare

44.07/Ed.02

Fişă transfer

46.07/Ed.01

Fişă de înscriere doctorat

214.08/Ed.03

Fişă de înscriere anuală DPPD

293.08/Ed.01

Fişă de înscriere cursuri comerciale

489.12/Ed.02

Fişă client intern

490.12/Ed.02

Fişă client extern

503.13/Ed.01

Fişă înscriere voluntar

504.13/Ed.01

Fişă de prezenţă voluntar

505.13/Ed.01

Fişă activitate individuală voluntar

506.13/Ed.01

Registru evidenţă voluntari

588.17/Ed.01 Fișă de completare online de către absolvenții UBc a chestionarelor de la DCP

ADEVERINŢE

47.07/Ed.02

Adeverinţă de absolvire licenţă- anulată - înlocuită cu F 328.09

49.07/Ed.01

Adeverinţă student

50.07/Ed.02

Adeverinţă absolvire studii postuniversitare

51.07/Ed.03

Adeverinţă certificat de competenţă lingvistică

106.07/Ed.01

Adeverinta cursant postuniversitare 1,5 ani specializare

107.07/Ed.01

Adeverinta cursant postuniversitare 1,5 ani conversie

108.07/Ed.02

Adeverinta cursant master

116.08/Ed.02

Adeverinta pentru Registrul Comertului

129.08/Ed.01

Adeverinta absolvent master - anulată - înlocuită cu F 328.09

130.08/Ed.02

Adeverinta absolvent postuniversitare

131.08/Ed.02

Adeverinta ambasada SUA

219.08/Ed.02

Adeverinta autentiticitate studii

220.08/Ed.01

Adeverinta acreditare

221.08/Ed.01

Adeverinta programe analitice

222.08/Ed.01

Adeverinta pensie

224.08/Ed.01

Adeverinta autenticitate Prefectura Bacau

225.08/Ed.01

Adeverinta duplicat

311.09/Ed.02

Adeverinţă situaţie şcolară

328.09/Ed.05

Anexa 1 -Adeverinţă absolvire

333.09/Ed.01

Adeverinţă achitare taxa

335.09/Ed.02 Adeverinta cetăţeni moldoveni

447.11/Ed.02

Adeverinţă autenticitate diplomă absolvenţi externi

448.11/Ed.02

Adeverinţă autenticitate diplomă absolvenţi proprii

507.13/Ed.01

Certificat voluntar

510.13/Ed.01 Adeverinţă voluntariat studenţi

511.13/Ed.01

Adeverinţă voluntariat absolvenţi

523.14/Ed.01

Adeverinţă regim financiar studii

563.16/Ed.01

Adeverinţă bursă practică

CONCURS

292.08/Ed.01

Coperta dosar concurs post didactic

437.11/Ed.02 Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de asistent universitar
438.11/Ed.02 Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de şef lucrări/ lector

445.11/Ed.01

Declaraţie incompatibilitate candidat concurs didactic

CATALOG

52.07/Ed.02

Planificare examene şi colocvii

53.07/Ed.02

Catalog EXAMEN-COLOCVIU

54.07/Ed.02

Catalog an suplimentar

55.07/Ed.02

Catalog diferenţe

56.07/Ed.03

Catalog reexaminare

57.07/Ed.02

Centralizator discipline nepromovate an anterior

58.07/Ed.02

Centralizator examene

152.08/Ed.02

Catalog studenti Erasmus

433.11/Ed.01

Catalog pentru susţinerea probei de competenţă lingvistică

LICENTA SI DISERTATIE

59.07/Ed.01

Formular Cerere pt.tema lucrării de licenţă

60.07/Ed.04

Fişă înscriere examen final

62.07/Ed.02

Registru matricol

63.07/Ed.02

Supliment diplomă ex Bologna

64.07/Ed.02

Foaie matricolă

66.07/Ed.01

Proces verbal de predare-primire a certif. de naştere, B.I

67.07/Ed.02

Catalog examen de absolvire

68.07/Ed.02

Centralizator examen absolvire

69.07/Ed.02

Lista nominală cu absolvenţii promoţiei

70.07/Ed.02

Lista absolvenţilor care se pot prezenta la examen absolvire

71.07/Ed.02

Programare orară pt. susţinerea proiectului de absolvire

179.08/Ed.03

REFERAT sustinere licenta/disertatie

189.08/Ed.01

Borderou corector individual

190.08/Ed.01

Borderou sala candidati

191.08/Ed.01

Borderou corectare numeric

192.08/Ed.01

Borderou corectare nominal

193.08/Ed.02

Catalog rezultate proba I (scrisa)

194.08/Ed.01

Catalog rezultate proba II (sustinere lucrare diploma)

216.08/Ed.01

Colocviu final evaluator risc-P.Verbal

217.08/Ed.01

Colocviu final evaluator risc- Candidati aprobati

218.08/Ed.01

Colocviu final evaluator risc-Catalog

315.09/Ed.02

Adresă către Facultatea de Litere planificare examen/ echivalare note pentru certificatul de competenta lingvistica

316.09/Ed.03

Certificat competenţă lingvistică

339.09/Ed.02 Supliment diplomă Bologna L 288/2004
339.09/Ed.03 Supliment diplomă Bologna L 1/2011

343.09/Ed.01

Proces verbal de predare primire acte absolvenţi în vederea editării şi eliberării diplomelor

450.11/Ed.01

Lista studenţilor inmatriculaţi

476.12/Ed.01

Certificat studii universitare de licenţă fără finalizare examen de licenţă

488.12/Ed.02

Anexă decizie înmatriculare an I

498.13/Ed.01

Scrisoare acceptare la studii a cetaţenilor non UE - engleză

498.13/Ed.01

Scrisoare acceptare la studii a cetaţenilor non UE - franceză

499.13/Ed.01 Cerere eliberare scrisoare acceptare la studii a cetaţenilor non UE - engleză

499.13/Ed.01

Cerere eliberare scrisoare acceptare la studii a cetaţenilor non UE - franceză

519.14/Ed.01

Registru eliberare acte de studii

535.15/Ed.01

Supliment descriptiv formare continuă

551.16/Ed.01

Supliment europass licenta

552.16/Ed.01

Supliment diplomă conversie

DPPD

72.07/Ed.04

Adeverinţă absolvire cursuri universitare de profesionalizare didactică

73.07/Ed.02

Adeverinţă definitivat/grad II/grad I

74.07/Ed.01

Adeverinţă perfecţionare periodică

75.07/Ed.02

Adresă şcoli comisie grad I

76.07/Ed.01

Catalog examen pentru def/grad II

77.07/Ed.01

Catalog portofoliu de evaluare

78.07/Ed.01

Tabel nominal cu cadre didactice metodiste

79.07/Ed.01

Tabel nominal cu cadre didactice înscrise pentru susţinerea colocviului de admitere gradI

80.07/Ed.01

Formular interviu DPPD

81.07/Ed.01

Tabel nominal cu rezultate def/gradII pt. MEC

82.07/Ed.01

Tabel nominal cu rezultate grad I pt. MEC

169.08/Ed.03 Contract practica pedagogica
226.08/Ed.02 Cerere înscriere studenţi DPPD
227.08/Ed.01 Cerere Înscriere postuniversitar DPPD
228.08/Ed.02 Adeverință transfer studenți
229.08/Ed.02 Adeverinţă înscriere studenţi
230.08/Ed.01 Adeverinţă înscriere DPPD postuniversitar
231.08/Ed.02 Adeverinţă situaţie şcolară DPPD
232.08/Ed.01 Subiecte probă scrisă definitivat/gradul II

233.08/Ed.04

Referat lucrare gradul I

234.08/Ed.05

Raport inspecţie

235.08/Ed.06

Raport susţinere lucrare gradul I

236.08/Ed.01

Cerere înscriere colocviu gradul I

237.08/Ed.01

Adeverinţă amânare grad

264.08/Ed.02

Organizare practica pedagogica

271.08/Ed.01

Cerere recunoaştere discipline

272.08/Ed.02

Cerere tip pt studenti DPPD

298.08/Ed.02

Cerere cadre didactice grade

302.08/Ed.02

Plata comisii inspecţii

317.09/Ed.02

FM DPPD postuniversitar nivel I

318.09/Ed.02

FM DPPD zi

344.09/Ed.01

Proces verbal predare primire acte absolventi DPPD în vederea editării şi eliberării certificatelor

345.09/Ed.01

Proces verbal predare primire acte în vederea editării şi eliberării certificatelor pentru definitivat/grade

394.10/Ed.01

Declaraţie de autenticitate privind elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic

402.10/Ed.02

Situaţie şcolară DPPD

477.12/Ed.01

Certificat absolvire studii DPPD

534.15/Ed.03

Raport evaluare internă DPPD
605.18/Ed.01 FM DPPD postuniversitar nivel II

DIDACTIC

38.07/Ed.03 Comunicare diferenţe/transfer

83.07/Ed.04_F01

Plan de învăţământ licență Facultatea de Inginerie

83.07/Ed.04_F02 Plan de învăţământ licență Facultatea de Litere
83.07/Ed.04_F03.A Plan de învăţământ licență Facultatea de Științe_Mate-Info
83.07/Ed.04_F03.B Plan de învăţământ licență Facultatea de Științe_Biologie-Ecologie
83.07/Ed.04_F03.C Plan de învăţământ licență Facultatea de Științe_DPPD
83.07/Ed.04_F04 Plan de învăţământ licență Facultatea de Științe Economice
83.07/Ed.04_F05 Plan de învăţământ licență Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății

84.07/Ed.06

Fişa disciplinei licență

85.07/Ed.05

Fişa postului didactic

86.07/Ed.03

Fişa de laborator

88.07/Ed.01

Notă de comandă pentru ore la alte departamente

89.07/Ed.03

Stat de funcţii

90.07/Ed.02 Formular autoevaluare cadre didactice - anulat - înlocuit cu F381.10 și F383.10

Criterii evaluare

91.07/Ed.01

Formular de evaluare colegială

92.07/Ed.05

Formular de evaluare curs de către studenţi

93.07/Ed.05

Formular de evaluare activităţi practice de către studenţi

94.07/Ed.03

Formular de evaluare de către conducerea departamentului

95.07/Ed.02

Cerere evaluare internă

96.07/Ed.02

Hotărâre de numire comisie evaluare internă

97.07/Ed.04

Raport evaluare internă program de studii licență

98.07/Ed.06

Formular cerere plata cu ora/cumul

99.07/Ed.01

Bilet examen

105.07/Ed.01

Fișa plata cu ora

114.08/Ed.01

Rezumat fişa disciplinei

115.08/Ed.01 Fișa evaluare disciplină - anulat - dubla pe F92.07/Ed.04
259.08/Ed.01 Model echivalari inginerie

265.08/Ed.02

Referat refacere activitate

266.08/Ed.02

Referat exmatriculare sfarsit an universitar

313.09/Ed.01

Situaţie promovaţi curs limbi străine

314.09/Ed.01

Situaţie nepromovaţi curs limbi străine

334.09/Ed.01 Structura an de studiu
336.09/Ed.02 Centralizator plata cu ora
337.09/Ed.02 Îndeplinirea normelor
341.09/Ed.01 Referat exmatriculare început an universitar

342.09/Ed.02

Tabel nominal reînmatriculare

381.10/Ed.06 Fişă de autoevaluare a performanțelor în cercetare
383.10/Ed.05 Fişă de autoevaluare servicii aduse instituției și comunității
405.10/Ed.01 Declaraţie de confidenţialitate evaluatori
443.11/Ed.01 Cerere înscriere ocupare post didactic
482.12/Ed.01 Fişa de prezență activități de laborator  
483.12/Ed.01 Plan învățământ program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă
487.15/Ed.03_F01 Plan învățământ master universitar Facultatea de Inginerie
487.15/Ed.03_F02 Plan învățământ master universitar Facultatea de Litere
487.15/Ed.03_F03 Plan învățământ master universitar Facultatea de Științe
487.15/Ed.03_F04 Plan învățământ master universitar Facultatea de Științe Economice
487.15/Ed.03_F05 Plan învățământ master universitar Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
493.13/Ed.01 Raport privind activitatea studențească
509.13/Ed.01 Fişa postului îndrumător de an
512.13/Ed.01 Caiet îndrumător de an  
521.14/Ed.01 Plan de învățământ cursuri postliceale
524.14/Ed.01 Fişa disciplinei master
524.14/Ed.01_F01 Fişa disciplinei master - Facultatea de Inginerie
553.16/Ed.02 Raport evaluare internă program de studii master
564.16/Ed.03 Convenție-cadru și portofoliu stagiu practică
568.16/Ed.01 Plan de învățământ conversie profesională
594.17/Ed.01 Anexa decizie înmatriculare în an superior anului I
610.18/Ed.02 Caiet de practică
611.18/Ed.01 Deviz de venituri-cheltuieli program postuniv. de formare si dezv. profesională
624.18/Ed.01 Program săptămânal de activitate
647.19/Ed.01 Certificat practică proiecte POCU

 

DOCTORAT

100.07/Ed.03

Adeverinţă doctorat

101.07/Ed.01

Catalog examen

102.07/Ed.02

Fişă de înscriere doctorat

103.07/Ed.01

Rezultate concurs

104.07/Ed.01

Test competenţă lingvistică

112.08/Ed.01

Centralizator doctorat

113.08/Ed.01

Fişă prezenţă

186.08/Ed.03 Catalog examen doctorat

277.08/Ed.07

Contract doctorat cu taxa

278.08/Ed.02

Plan individual A6

279.08/Ed.02

Plan invatamant A5

280.08/Ed.04

Contract doctorat buget

281.08/Ed.02

Plan cercetare A7

282.08/Ed.05

PV avizare teză

283.08/Ed.02

Propunere comisie analiză și susținere publică a tezei de doctorat

284.08/Ed.01

Adresă membrii comisie

285.08/Ed.02

PV susţinere

400.10/Ed.01

Catalog evaluare proiect cercetare ştiinţifică

401.10/Ed.02

Catalog evaluare referat ştiinţific

416.10/Ed.01

programarea examenelor doctorat

478.12/Ed.01

Certificat absolvire program pregatire avansata

479.12/Ed.01

Foaie matricola program pregatire avansata

518.13/Ed.02

Situație școlara doctorand

562.16/Ed.01

Adeverință predare teză IOSUD

570.16/Ed.02 Act aditional doctorat taxa
572.16/Ed.02 Act adițional studii doctorale perioada de grație
574.16/Ed.01 Referat necesitate Școala doctorală
579.17/Ed.01

Model cerere doctoranzi – către domnul Rector

580.17/Ed.01 Model cerere doctoranzi – către Directorul ȘSD
586.17/Ed.01 Act aditional perioada de prelungire
593.17/Ed.02 Fișa postului didactic ȘSD
595.17/Ed.01 Registru matricol ȘSD
606.18/Ed.01 Cerere pre-susținere teză doctorat
607.18/Ed.01 Cerere susținere publică teză doctorat
608.18/Ed.01 Propunere comisie îndrumare doctorat
609.18/Ed.01 Referat acceptare susținere teză
615.18/Ed.01 Cerere înscriere doctorat
616.18/Ed.01 Acord preliminar
636.18/Ed.01 Planificarea examenelor

CERCETARE

181.08/Ed.05

Fişa contractului de cercetare

182.08/Ed.04

Fişa etapei contractului de cercetare

183.08/Ed.05

Fişa carte/capitol autor

184.08/Ed.05

Fişă lucrare cotată/indexată ISI

185.08/Ed.06

Fişă lucrare prezentată la conferinţă

303.09/Ed.02

Plan de cercetare pentru facultate

304.09/Ed.02

Plan de cercetare pentru departament

307.09/Ed.03

Proces verbal de avizare a lucărilor de cercetare

423.11/Ed.04

Fişă lucrare publicată - alte reviste

425.11/Ed.04

Fişă lucrare indexată BDI

427.11/Ed.04

Fişă propunere proiect de cercetare/dezvoltare

495.13/Ed.02

Fişă cerere/brevet de invenţie

530.15/Ed.01

Plan cercetare univeritate

554.16/Ed.01

Fișă lucrare publicată în Proceedings indexat ISI

555.16/Ed.01

Fișă carte publicată (editor)

556.16/Ed.01

Fișa contractului de dezvoltare

557.16/Ed.01

Fișă lucrare de tip Book Review indexată ISI

558.16/Ed.01

Convenție de editare și tipărire

561.16/Ed.01

Fișă lucrare publicată în proceedings sau alte volume ale conferințelor

641.19/Ed.01 Proces-verbal de recepție a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare

RELAŢII INTERNAŢIONALE

300.08/Ed.02

Dispoziţie deplasare externă cadre didactice

301.08/Ed.02

Dispoziţie deplasare externă studenţi

338.09/Ed.02

Fişă echivalare stagiu ERASMUS

387.10/Ed.01

LLP ERASMUS

388.10/Ed.01 Acord bilateral ERASMUS
389.10/Ed.01 Lista acorduri cooperare institutionala ERASMUS - Facultate
390.10/Ed.01 Lista acorduri cooperare institutionala ERASMUS - Universitate
391.10/Ed.02 Lista mobilitati ERASMUS
392.10/Ed.02 Raport seminar ERASMUS
393.10/Ed.02 Rezultatele concursului de selectie a studentilor burse LLP ERASMUS
410.10/Ed.03 Contract finaciar plasament studenţi ERASMUS
411.10/Ed.03 Contract finaciar pentru granturi de studii studenţi ERASMUS
412.10/Ed.02 Contract financiar pentru granturi de predare cadre didactice ERASMUS

413.10/Ed.02

Contract finaciar pentru granturi de formare personal ERASMUS

415.10/Ed.02

Contract financiar pentru granturi de mobilitate LLP ERASMUS. Acţiunea OM cadre didactice

436.11/Ed.01 Transcript of records

474.12/Ed.01

Cerere eliberare dispoziţie de deplasare

635.18/Ed.01 Cerere mobilitate Erasmus+.
639.19/Ed.01 Contract financiar pentru stagii de predare/formare prin programul Erasmus+ cu tarile partenere (KA107)
640.19/Ed.01 Contract financiar pentru stagiile studențești de studii/plasament prin programul Erasmus+ cu tarile partenere (KA107)
  FINANCIAR CONTABILITATE
156.08/Ed.01 ALOP 1 Salarii
157.08/Ed.01 ALOP 2 Salarii
158.08/Ed.01 ALOP 3 Salarii

418.11/Ed.01

Proces-verbal privind rezultatele inventarierii

419.11/Ed.01

Angajament scris gestionar

420.11/Ed.01

Declaraţie inventar

421.11/Ed.01

Lista de inventariere

434.11/Ed.01

Lista casare mijloace fixe

435.11/Ed.01

Lista casare obiecte de inventar

471.12/Ed.01

Centralizator obiecte inventar propuse pentru casare

473.12/Ed.01

Decont cheltuieli în valută

481.12/Ed.01

Situaţie debitori taxe

571.16/Ed.01 Nota interna
577.17/Ed.02 Deviz de cheltuieli (Recuperare cheltuieli interne)
582.17/Ed.01 Situația lunară a consumului de carburanți
583.17/Ed.01 Proces-verbal de recepție finală
604.18/Ed.03 Situatie centralizatoare devize Atelier de multiplicare
637.19/Ed.02 Proces-verbal privind verificarea gestiunii
638.19/Ed.01 Borderou decontare cheltuieli materiale
642.19/Ed.01 Proces-verbal privind verificarea gestiunii de alimente la Cantină

APROVIZIONARE

117.08/Ed.02

Angajament bugetar individual (ALOP 1)

118.08/Ed.01

Ordonantare de plata (ALOP 2)

119.08/Ed.03

Propunere de angajare a unei cheltuieli (ALOP 3)

120.08/Ed.03

Referat de necesitate catedre

121.08/Ed.03

Referat de necesitate compartimente

122.08/Ed.02

Lista furnizorilor acceptati

123.08/Ed.01

Lista de investitii

137.08/Ed.05

Referat de necesitate delegatie

138.08/Ed.02

Nota justificativa selectare procedura

139.08/Ed.02

Referat cerere comisie de evaluare

140.08/Ed.02

Ordin de numire comisie de evaluare

141.08/Ed.02

Declaratie de confidentialitate

143.08/Ed.02

Proces verbal deschidere oferte

144.08/Ed.01

Solicitare clarificari

147.08/Ed.02

Comunicare oferta castigatoare

148.08/Ed.02

Comunicare rezultate procedura

150.08/Ed.02

Anunt de participare

151.08/Ed.02

Fisa de date

153.08/Ed.02

Comanda ferma

154.08/Ed.01

Cerere de oferta

155.08/Ed.01

Ordonantare Erasmus

159.08/Ed.02

Raportul procedurii

160.08/Ed.02

Fundamentare trezorerie

195.08/Ed.02

Nota justificativa criterii calificare si atribuire

261.08/Ed.02

Nota justificativa valoare estimativa

273.08/Ed.03

Necesar estimativ compartimente si departamente nedidactice auxiliare

274.08/Ed.02

Program anual achiziţii Universitate

275.08/Ed.03

Necesar estimativ departamente facultati si scoala doctorala

484.12/Ed.01

Lista furnizorilor supuşi evaluării

485.12/Ed.01

Chestionar autoevaluare furnizori

486.12/Ed.02

Fişa evaluare furnizori

496.13/Ed.01

Proces-verbal sedinta analiza oferte

497.13/Ed.01

Răspuns la solicitări de clarificare din partea operatorilor economici.

514.13/Ed.02

Registru evidență lucrări atelier multiplicare

515.13/Ed.02

Fișă calcul preț de producție atelier multiplicare

516.13/Ed.02

Registru de comenzi

517.13/Ed.02

Deviz cheltuieli lucrări efectuate de atelierul de multiplicare

584.17/Ed.01 Proces verbal de recepție a serviciilor
590.17/Ed.01 Studiu de oportunitate
591.17/Ed.01 Caiet de sarcini
592.17/Ed.01 Proces-verbal de recepție a documentelor tehnico-economice
603.18/Ed.01 Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
625.18/Ed.01 Situație stocuri materiale atelier de multiplicare
626.18/Ed.01 Proces-verbal de predare-primire a autovehiculului
627.18/Ed.01 Situația consumului de carburanți

ID IFR

133.08/Ed.02

CV IFR

134.08/Ed.01

Calendarul disciplinei IFR

135.08/Ed.02

Fişa disciplinei IFR

136.08/Ed.06_F03

Plan de invatamant IFR Facultatea de Științe

136.08/Ed.06_F04 Plan de invatamant IFR Facultatea de Științe Economice
136.08/Ed.06_F05 Plan de invatamant IFR Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății
197.08/Ed.09 Contract scolarizare ID IFR

262.08/Ed.05_F04

Plan de invatamant ID Facultatea de Științe Economice

267.08/Ed.03

Fişa disciplinei ID

268.08/Ed.01

Calendarul disciplinei ID

329.09/Ed.08 Act adiţional 1 ID/IFR

358.10/Ed.03

Fişă de evaluare de către studenţi a AT şi AA

453.11/Ed.03

Fişă de evaluare de către studenţi a activităţilor aplicative IFR

532.15/Ed.03

Raport evaluare internă IFR

533.15/Ed.03

Raport evaluare internă ID

541.15/Ed.01

Lista materiale didactice ID/IFR

542.15/Ed.01

Borderou predare materiale didactice ID/IFR

543.15/Ed.01

Chestionar evaluare program perfectionare ID/IFR

548.15/Ed.01

Rezumat fișa disciplinei IFR

549.15/Ed.01

Rezumat fișa disciplinei ID

569.16/Ed.01 Tabel centralizator cadre didactice
575.16/Ed.01 Orar ID
576.16/Ed.01 Orar IFR
612.18/Ed.01 Tabel prezență
613.18/Ed.01 Formular de apreciere a modului de desfășurarea a activităților specifice ID-IFR

BIBLIOTECA

199.08/Ed.01

Borderou predare-primire

200.08/Ed.02

Borderou transfer

202.08/Ed.01

Centralizator publicaţii

203.08/Ed.02

Comandă cărţi

204.08/Ed.02

Confirmare donaţii

205.08/Ed.02

Confirmare donaţii transfer

206.08/Ed.02

Confirmare schimb intern

208.08/Ed.02

Declaraţie-pierdere publicaţii

209.08/Ed.02

Formular abonamente

210.08/Ed.02

P.V. preluare-recepţie publicaţii contracte cercetare

211.08/Ed.02

Proces verbal de scădere

212.08/Ed.02

RMF STAS -uri

213.08/Ed.02

Schimb intern - expediţii

214.08/Ed.01

Cerere împrumut interbibliotecar

544.15/Ed.01

Buletin de împrumut

545.15/Ed.01

Inițiere schim interbibliotecar

546.15/Ed.01

Proces-verbal de verificare/ inventariere a colecțiilor bibliotecii

RESURSE UMANE

109.07/Ed.04 Fișă de instruire
Fișa postului

162.08/Ed.01

Adeverinta RU 2

163.08/Ed.02

Adeverinta salarii

164.08/Ed.02

Recapitulatie salarii

167.08/Ed.02

Adeverinta RU

174.08/Ed.01

Adeverinta RU 8

176.08/Ed.01

Stat functiuni pers auxiliar

177.08/Ed.03

Planificare concedii odihna pers. didactic

178.08/Ed.02

Cerere concediu odihna pers. didactic

240.08/Ed.02

Adeverinţă A N L

242.08/Ed.01

Adeverinta dosar de pensionare

244.08/Ed.01

Adresa anunt Desteptarea

246.08/Ed.02

Cerere  concediu de odihna-personal didactic auxiliar si nedidactic

248.08/Ed.02

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

249.08/Ed.02

Declaratia contribuabilului

250.08/Ed.01

Declaratia de independenta

251.08/Ed.01

Declaratie-profesori asociati

252.08/Ed.01

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

253.08/Ed.02

Nota de lichidare

254.08/Ed.02

Planificarea concediilor de odihna-personal didactic auxiliar si nedidactic

255.08/Ed.01

Proces-verbal concurs

269.08/Ed.04 Foaie colectivă de prezenţă

270.08/Ed.01

Act adiţional la contractul de muncă

286.08/Ed.01

Cerere de acordare a concediului de creştere a copilului

287.08/Ed.01

Cerere de acordare a unui salariu de bază pentru naşterea copilului

288.08/Ed.02

Lista avans concediu de odihnă

289.08/Ed.01

Cerere de trecere la o tranşă superioară de vechime în învăţământ

299.08/Ed.05 Program anual de instruire (la nivel de RU)
352.10/Ed.02 Propuneri de instruire (la nivel de departamente/servicii/birouri)

366.10/Ed.01

Fişă de autoevaluare (personal administrativ cu funcţii de conducere şi personal didactic auxiliar)

384.10/Ed.03

Fişă de evaluare (personal administrativ şi personal didactic auxiliar)

395.10/Ed.01

Referat solicitare plată cercetare

414.10/Ed.02

Contract individual de muncă proiecte cercetare-dezvoltare

446.11/Ed.02

Contract pentru desfăşurarea activităţilor didactice în regim plata cu ora

480.12/Ed.02

Condică de prezenţă

500.13/Ed.01

Adeverinţă anuală de venit

513.13/Ed.02

Fișa postului comitet editorial radio UNSR

522.14/Ed.01

Cerere chemare din concediul de odihnă

526.15/Ed.01

Adeverință calitate asigurat

527.15/Ed.01

Act adițional contract individual de muncă proiecte/ contracte cercetare

528.15/Ed.01

Declarație pe propria răspundere obligații financiare proiecte/ contracte cercetare

529.15/Ed.01

Fisa centralizare – evaluare personal administrativ cu funcţii de conducere şi personal didactic auxiliar

530.15/Ed.01

Fişa de evaluare personal administrativ cu funcţii de conducere şi personal didactic auxiliar

Fisa de evaluare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
597.17/Ed.01 Declarație (anexă Ordin 2343/31.08.2017)
598.17/Ed.01 Condică ieșiri
599.17/Ed.01 Condică intrări
600.17/Ed.01 Adeverință spor noapte
601.17/Ed.01 Adeverință vechime
602.17/Ed.01 Adresă Casa de pensii depunere dosar pensionare
614.18/Ed.01 Cerere voucher de vacanță
620.18/Ed.01 Plan de interviu
621.18/Ed.01 Procesul-verbal de recrutare şi selecţie
622.18/Ed.01 Procesul-verbal al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor
623.18/Ed.01 Procesul-verbal final de recrutare şi selecţie
  HACCP

439.11/Ed.01

Registru evidenţă  teste sanitaţie spaţii, utilaje, ustensile

440.11/Ed.01

Fşă de verificare a acţiunilor de igienizare a spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor

441.11/Ed.01

Fişă pentru monitorizarea stării de sănătate a pesonalului şi a echipamentului de protecţie

442.11/Ed.01

Registru trasabilitate

Planul HACCP

Identificarea punctelor critice de control (arborele decizional)

Puncte de verificarein lantul alimentar

Plan de verificare

Plan de interventie

Identificarea pericolelor si stabilirea masurilor de control pentru prepararea produselor alimentare

Identificarea clasei de risc si stabilirea masurilor de control la prepararea produselor alimentare

Eticheta produs potential  nesigur/neconform

Fisa de raportare a problemelor de calitate ale produselor alimentare  

Notificare retragere produs

Centralizator retragere produs alimentar potenţial nesigur

Registru evidenta retrageri produse neconforme

Proces - verbal de  retragere produse neconforme

Termograma

Fisa receptie

470.12/Ed.01

Elementele monitorizate în procesul de procesare/comercializare

472.12/Ed.03 Referat necesitate aprovizionare alimente

578.17/Ed.01

Cerere solicitare servicii Cantină-Restaurant

//Noutăţi

11.07.2019

11.07.2019 - A fost introdus în sistem formularul F 647.19/ed.01 la secțiune DIDACTIC.

01.07.2019 - A fost introdus în sistem formularul F 648.19/ed.01 la secțiune CONTRACTE.

20.06.2019 - A fost revizuit formularul F 577.17/ed.02 la secțiunea FINANCIAR-CONTABILITATE.

30.05.2019 - Au fost revizuite formularele F 295.08/ed.03, F 308.09/ed.03, F 33.07/ed. 05 si a fost introdus in sistem formularul F 643.19/ed.01 la secțiunea CERERI.

23.04.2019 - A fost revizuit formularul F 131.08/ed.02 și a fost anulat formularul F 132.08/ed.01 la secțiunea ADEVERINȚE; a fost revizuit formularul F 585.17/ed.02 la sețiunea CERERI.

11.04.2019 - A fost revizuit formularul F 637.19/ed.02 și a fost introdus în sistem formularul F 642.19/ed.01 la secțiunea FINANCIAR-CONTABILITATE.

14.03.2019 - A fost revizuit formularul F 459.12/ed.02 la secțiunea HACCP.

07.03.2019 - Au fost revizuite formularele: F 41.07/ed.04 și F 214.08/ed.03 la secțiunea FIȘE, F 21.07/ed. 05 la secțiunea ADMITERE. A fost anulat formularul F 45.07/ed. 02 la secțiunea FIȘE.

21.02.2019 - Au fost revizuite formularele F 564.16/ed.03 și F 610.18/ed.02 la secțiunea DIDACTIC. A fost anulat formularul F 379.10/ed.01 la secțiunea DIDACTIC.

14.02.2019 - A fost revizuit formularul F 43.07/ed.05 la secțiunea FIȘE.

07.02.2019 - Au fost introduse în sistem formularele F 638.19/ed.01 la secțiunea FINANCIAR-CONTABILITATE; F 639.19/ed.01 și F 640.19/ed.01 la secțiunea RELAȚII INTERNAȚIONALE, F 641.19/ed. 01 la secțiunea CERCETARE. A fost revizuit formularul F 307.09/ed.03 la secțiunea CERCETARE.

17.01.2019 - A fost introdus în sistem formularul F 637.19/ed.01 și a fost revizuit formularul F 604.18/ed.03 la secțiunea FINANCIAR-CONTABILITATE.

10.01.2019 - Au fost revizuite formularele F 381.10/ed.06 și F 383.10/ed.05 la secțiunea DIDACTIC; F 137.08/ed.05 la secțiunea APROVIZIONARE.

13.12.2018 - Au fost introdus în sistem formularul F 636.18/ed.01 și a fost revizuit formularul F 186.10/ed.03 la secțiunea DOCTORAT.

18.10.2018 - Au fost introduse în sistem formularele: F 628.18/ed.01, F 629.18/ed.01, F 630.18/ed.01, F 631.18/ed.01, F 632.18/ed.01, F 633.18/ed.01, F 634.18/ed.01 la secțiunea CERERI și F 635.18/ed.01 la secțiunea RELAȚII INTERNAȚIONALE; a fost revizuit formularul F 309.09/ed.02 la secțiunea CERERI.

11.10.2018 - Au fost revizuite formularele F 295.08/ed.02, F 297.08/ed.02 și F 308.09/ed.02 la secțiunea CERERI; F 514.13/ed.02, F 515.13/ed.02, F 516.13/ed.02 și F 517.13/ed.02 la secțiunea APROVIZIONARE; F 604.18/ed.02 la secțiunea FINANCIAR CONTABILITATE; au fost introduse formularele: F 625.18/ed.01 la secțiunea FINANCIAR CONTABILITATE, F 626.18/ed.01 și F 627.18/ed.01 la secțiunea APROVIZIONARE.

27.09.2018 - Au fost revizuite formularele F 86.07/ed.03, F 95.07/ed.02 și a fost introdus formularul F 624.18/ed.01 la secțiunea DIDACTIC.

20.09.2018 - Au fost revizuite formularele: F 85.07/ed.05 la secțiunea DIDACTIC, F 246.08/ed.02 la secțiunea RESURSE UMANE și F593.17/ed.02 la secțiunea DOCTORAT.

13.09.2018 - Au fost revizuite formularele: F 33.07/ed.04 și F 331.09/ed.03 la secțiunea Cereri, F 383.10/ed.04 la secțiunea DIDACTIC și F 01.07/ed.04 la secțiunea SISTEM. 09.07.2018 - Au fost revizuite formularele: F 30.07/ed.11, F 31.07/ed.10, F 32.07/ed.12, F 340.09/ed.06, F 550.15/ed.03 la secțiunea CONTRACTE; F197.08/ed.09 și F 329.09/ed.08 la secțiunea ID IFR. 05.07.2018 - A fost introdus în sistem formularul F 616.18/ed.01 la secțiunea Doctorat. 15.06.2018 - A fost introdus in sistem formularul F 615.18/ed.1 la secțiunea DOCTORAT. Au fost revizuite formularele F 36.07/ed.3 si F 296.08/ed.4 la secțiunea CERERI; F 41.07/ed.3, F 43.07/ed.4, F 45.07/ed.2, F 214.08/ed.2 la secțiunea FIȘE; F 179.08/ed.3 la secțiunea LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE; F 226.08/ed.2 la secțiunea DPPD; F 324.09/ed.2, F 325.09/ed.02 și F 449.11/ed. 2 la secțiunea DECLARAŢII CONFORM REGULAMENTULUI DE ETICĂ; F 447.11/ed.2 șiF 448.11/ed.2 la secțiunea ADEVERINȚE. 17.05.2018 - Au fost revizuite formularele F 11.07/ed.03 si F 13.07/ed. 05 la secțiunea Sistem. 17.05.2018 - Au fost revizuite formularele F 11.07/ed.03 si F 13.07/ed. 05 la secțiunea Sistem. 03.05.2018 - A fost introdus în sistem formularul F 614.18/ed.01 la secțiunea Resurse umane 12.04.2018 - Au fost introduse în sistem formularele F 612.18/ed.01 și F 613.18/ed.01 secțiunea IDIFR. 28.03.2018 - Au fost introduse în sistem formularele: F 606.18/ed.01, F 607.18/ed.01, F 608.18/ed. 01, F 609.18/ed. 01 la secțiunea DOCTORAT și F 610.18/ed.01 la secțiunea DIDACTIC. Au fost revizuite formularele F 281.08/ed.02 la secțiunea DOCTORAT și F564.16/ed.02 la secțiunea DIDACTIC. Au fost anulate formularele: F 175.08/ed. 02, F 260.08/ed.01, F 378.10/ed.01 și F 386.10/ed.01 la secțiunea DIDACTIC. 22.03.2018 - Au fost revizuite formularele F 317.08/ed.02, F 318.08/ed.02 și a fost introdus în sistem formularul F 605.18/ed.01 la secțiunea DPPD. 15.03.2018 - A fost revizuit formularul F 133.08/ed.02 secțiunea IDIFR. 08.03.2018 - A fost revizuit formularul F 21.07/ed.04 și a fost anulat formularul F 239.08/ed. 02 la secțiunea ADMITERE; a fost revizuit formularul F 111.07/ed.04 la secțiunea RESURSE UMANE; a fost introdus în sistem formularul F 604.18/ed.01 la secțiunea FINANCIAR CONTABILITATE. 22.02.2018 - A fost revizuit formularul F 282.08/ed.04 la secțiunea DOCTORAT. 15.02.2018 - A fost revizuit formularul F 269.08/ed.04 la secțiunea RESURSE UMANE. 01.02.2018 - Au fost revizuite formularele F 233.08/ed.04, F 234.08/ed.05 și F 235.08/ed.06 la secțiunea DPPD. A fost anulat formularul F 196.08/ed.04 la secțiunea CONTRACTE. 18.01.2018 - Au fost revizuite formularele F 337.09/ed.2 la secțiunea DIDACTIC și F 269.08/ed.3 la secțiunea RESURSE UMANE. 11.01.2018 - A fost revizuit formularul F 327.09/ed.2 la secțiunea DECLARAȚII CONFORM REGULAMENTULUI DE ETICĂ; a fost introdus în SIM formularul F 603.18/ed.1 la secțiunea APROVIZIONARE. 21.12.2017 - Au fost introduse în sistem formularele: F 596.17/ed. 01 la secțiunea SISTEM; F 597.17/ed.01, F 598.17/ed.01, F 599.17/ed.01, F 600.17/ed.01, F 601.17/ed.01, F 602.17/ed.01 la secțiunea Resurse umane. Au fost revizuite formularele: F 163.08/ed.02, F 164.08/ed.02, F 167.08/ed.02, F 240.08/ed.02, F 249.08/ed.02, F 288.08/ed.02, F 513.13/ed.02 la secțiunea Resurse umane; F346.10/ed.02 la sescțiunea MSSO; F 396.10/ed.02 la secțiunea SISTEM. Au fost anulate următoarele formulare: F 161.08/ed.02, F 165.08/ed.01, F 166.08/ed.01, F 168.08/ed.01, F 172.08/ed.01, F 173.08/ed.01, F 241.08/ed.01, F 243.08/ed.01, F 245.08/ed.01, F 256.08/ed.01, F 257.08/ed.01 la secțiunea Resurse umane. 07.12.2017 - A fost revizuit formularul F 408.10/ed.2 la secțiunea MSSO; a fost introdus în SIM formularul F 595.17/ed.1 la secțiunea DOCTORAT; a fost anulat formularul F 380.10/ed.1 la secțiunea DPPD. 16.11.2017 - Au fost revizuite formularele F 233.08/ed.3, F 234.08/ed.4, F 235.08/ed.5, F 272.08/ed.2 si F 298.08/ed.2 la secțiunea DPPD. 09.11.2017 - Au fost revizuite formularele F 009.07/ed.04 la secțiunea SISTEM, F 342.09/ed.02 la secțiunea DIDACTIC, F 488.12/ed.02 la secțiunea LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE. A fost introdus formularul F 594.17/ed.01 la secțiunea DIDACTIC. Au fost anulate formularele: F 61.07/ed.01 la secțiunea LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE și F 87.08/ed.01 la secțiunea DIDACTIC. 26.10.2017 - A fost revizuit formularul F 38.07/ed.03 la secțiunea CERERI. 19.10.2017 - A fost revizuit formularul F 12.07/ed.03 la secțiunea SISTEM. 12.10.2017 - Au fost revizuite formularele F 169.08/ed.03, F234/ed.03, F 235/ed.04, F 264.08/ed.02, F 402.10/ed.02, la secțiunea DPPD; F 524.14/ed.01_F01 la secțiunea DIDACTIC și au fost introduse în sistem formularele: F 590.17/ed.01, F 591.17/ed.01 și F592.17/ed.01, la secțiunea APROVIZIONARE. 05.10.2017 - Au fost revizuite formularele F 01.07/Ed.03 și F 07.07/Ed. 03 la secțiunea SISTEM. 28.09.2017 - Au fost revizuite/introduse în sistem formularele F 280.08/Ed.04, F 277.08/Ed 07, F 570.16/Ed.02, F 572.16/Ed.02, F 586.17/Ed.01 la secțiunea DOCTORAT.21.09.2017 - Au fost revizuite formularele F 258.08/Ed.07, F 494.13/Ed. 02, F 501.13/Ed.03, F 589.17/Ed. 02 la secțiunea CONTRACTE.15.09.2017 - A fost revizuit formularul F381.07/Ed.05 la secțiunea DIDACTIC.07.09.2017 - Au fost revizuite formularele F 30.07/Ed.10, F 31.07/Ed.09, F 32.07/Ed.11, F 340.09/Ed. 05, F 550.15/Ed. 02, F 547.15/Ed. 02 la secțiunea CONTRACTE și F 197.08/Ed.08, F 329.09/Ed. 07 la secțiunea ID IFR. 20.07.2017 - A fost revizuit formularul F33.07/Ed.03 la secțiunea CERERI.11.07.2017 - A fost revizuite formularele: F35.07/Ed.02 la secțiunea CERERI; F 83.07/Ed.04 și F 487.15/Ed. 03 la secțiunea DIDACTIC; F136.08/Ed.06 și F 262.08/Ed.05 la secțiunea IDIFR. 15.06.2017 - Au fost anulate formularele F426.11/Ed. 01 și F429.11/Ed. 02 de la secțiunea SISTEM. Au fost introduse în sistem formularele: F587.17/ed.01 la secțiunea SISTEM, F588.17/Ed. 01 la secțiunea FIȘE și F589.17/Ed. 01 la secțiunea CONTRACTE . Au fost revizuite formularele: F428.11/Ed. 02 și F397.10/Ed. 02 la secțiunea SISTEM, F72.07/Ed. 04 la secțiunea DPPD. 25.05.2017 - A fost introdus în sistem formularul F585.17/ed.01 la secțiunea CERERI.18.05.2017 - A fost introdus în sistem formularul F584.17/ed.01 la secțiunea APROVIZIONARE. 29.03.2017 - Au fost revizuite formularele F233.08/ed.02, F234.08/ed.02 și F235.08/ed.03 la secțiunea DPPD. 23.03.2017 - Au fost retrase din SIM formularele: F 05.07/Ed.01 de la secțiunea SISTEM, F 356.10/Ed.01 de la secțiunea MSSO, F 406.10/Ed. 01, F 407.10/Ed. 01 de la secțiunea IDIFR. Au fost revizuite formularele F 109.07/Ed.04, F 299.08/Ed.05, F 352.10/Ed.02 de la secțiunea RESURSE UMANE și F 451.11/Ed.02 de la secțiunea SISTEM. Au fost introduse în SIM formularele F582.17/ed.01 și F583.17/ed.01 la secțiunea FINANCIAR-CONTABILITATE. 16.03.2017 - Au fost revizuite formularele F34.07/ed.02 și F40.07/ed.03; a fost introdus formularul F581.17/ed. 1 la secțiunea CERERI09.03.2017 - Au fost revizuite formularele F100.07/ed.03 la secțiunea DOCTORAT; F92.07/Ed.05 și F 93.07/Ed.05 la secțiunea DIDACTIC; F 358.10/Ed.03 și F 453.11/Ed.03 la secțiunea IDIFR; au fost introduse în sistem formularele F 579.17/ed. 01 și F 580.17/ed.01 la secțiunea DOCTORAT. 02.03.2017 - Au fost introduse în sistem formularele: F 577.17/ed.01 la secțiunea FINANCIAR-CONTABILITATE și F 578.17/ed.01 la secțiunea HACCP; au fost revizuite formularele: F 444.11/ed.02 la secțiunea DECLARAŢII CONFORM REGULAMENTULUI DE ETICĂ și F 472.12/ed.03 la secțiunea HACCP. 01.03.2017 - Au fost revizuite formularule: F 01.07/ed. 2, F 02.07/ed.2, F 03.07/ed. 2 de la secțiunea SISTEM. 22.02.2017 - Au fost revizuite formularule: F97.07/Ed.04 și F553.16/Ed.02 de la secțiunea DIDACTIC; F532.15/Ed.03 și F533.15/Ed.03 de la secțiunea ID/IFR; F534.15/Ed.03 de la secțiunea DPPD. 15.02.2017 - A fost revizuit formularul F96.07/Ed.02 de la secțiunea DIDACTIC. 09.02.2017 - Au fost revizuite formularele: F51.07/Ed.03 de la secțiunea ADEVERINȚE; F315.09/Ed.02 și F316.09/Ed.03 de la secțiunea LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE. 23.12.2016 - A fost revizuit formularul F137.08/Ed.04 de la secțiunea APROVIZIONARE. 8.12.2016 - A fost revizuit formularul F137.08/Ed.03 de la secțiunea APROVIZIONARE și au fost introduse in SIM formularele F_575.16/Ed.01 și F_576.16/Ed.01 la secțiunea ID/IFR. 28.11.2016 - Au fost retrase din SIM următoarele formulare: F04.07/Ed.01 de la secțiunea SISTEM, F187.08/Ed.01 de la secțiunea LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE, F223.08/Ed.01 de la secțiunea FIȘE și F290.08/Ed.01, F291.08/Ed.01 și F294.08/Ed.01 de la secțiunea CONCURS. 21.11.2016 - A fost introdus formularul F574.16/Ed.01 la secțiunea DOCTORAT și a fost revizuit formularul F75.07/Ed.02 la secțiunea DPPD. 18.11.2016 - A fost introdus formularul F573.16/Ed.01 la secțiunea CERERI. 03.11.2016 - A fost introdus formularul F572.16/Ed.01 la secțiunea DOCTORAT. 01.11.2016 - Au fost revizuite formularele F273.08/Ed.03 și F275.08/Ed.03 de la secțiunea APROVIZIONARE. 26.10.2016 - A fost introdus un formular nou la secțiunea FINANCIAR CONTABILITATE: F 571.16/Ed.01. 03.10.2016 - Au fost introduse formulare noi la secțiunile DIDACTIC: F 568.16/Ed.01 și ID IFR: F 569.16/Ed.0129.09.2016 - A fost introdus un formular nou la sectiunea DOCTORAT: F570.16/Ed.01 si actualizat formularul F277.08/Ed.06 la aceeasi secțiune.20.09.2016 - Au fost actualizate formulare la secțiunile CONTRACTE: F 30.07/Ed.09, F 31.07/Ed.08, F 32.07/Ed.10, F 258.08/Ed.06, F 340.09/Ed.05, F 491.12/Ed.02, F 547.15/Ed.01, F 550.15/Ed.01 și ID IFR: F 197.08/Ed.07, F 329.09/Ed.07. 02.09.2016 - Au fost revizuite formulare la secțiunile DIDACTIC: F 83.07/Ed.03, F 487.12/Ed. 02, F 89.07/Ed. 03; ID IFR: F 136.08/Ed.05, F 262.08/Ed.04 25.08.2016 Au fost revizuite și introduse formulare noi la secțiunile: DIDACTIC: F 94.07/Ed.03, F 381.10/Ed.04, F 383.10/Ed.03; RESURSE UMANE: F 384.10/Ed.03, F 565.16/Ed.0112.07.2016 - A fost introdus un formular nou la secțiunea ADMITERE: F 567.16/Ed. 01 Declarație angajament prelucrare date cu caracter personal 21.06.2016 - A fost revizuit un formular la secțiunea RELAȚII INTERNAȚIONALE: F 338.09/Ed. 02 Fișă de recunoaștere/ echivalare stagiu ERASMUS+11.06.2016 - A fost revizuit un formular la secțiunea ADEVERINȚE: F 328.09/Ed. 05 Adeverință absolvire 13.05.2016 - A fost introdus un formular nou la secțiunea DIDACTIC: F 564.16/Ed. 01 Convenție stagiu practică 10.05.2016 - A fost introdus un formular nou la secțiunea ADEVERINȚE: F 563.16/Ed. 01 Adeverință bursă practică 04.05.2016 - Au fost revizuite și introduse noi formulare la secțiunea DOCTORAT: F 282.08/Ed. 03, F 283.08/Ed. 02, F 562.16/Ed. 0118.03.2016 - Au fost revizuite și introduse noi formulare la secțiunea CERCETARE: F 181.08/Ed. 05, F 184.08/Ed. 05, F 185.08/Ed. 06, F 423.11/Ed. 04 ,F 425.11/Ed. 04, F 427.11/Ed. 04, F 495.13/Ed. 02, F 554.16/Ed. 01, F 555.16/Ed. 01, F 556.16/Ed. 01, F 557.16/Ed. 01, F 558.16/Ed. 01, F 561.16/Ed.01 16.03.2016 - Au fost introduse formulare noi la secțiunea SISTEM: F 559.16/Ed. 01, F 560.16/Ed.01 18.02.2016 - Au fost revizuite formulare la secțiunile ID-IFR: F 532.15/Ed. 02, F 533.15/Ed. 02, F 532.15/Ed. 02, F 453.11/Ed. 02 și DPPD: F 534.15/Ed. 0211.02.2016 - Au fost revizuite și introduse formulare noi la secțiunile: DIDACTIC: F 97.07/Ed. 03 Raport evaluare internă program de studii licență, F 553.16/Ed. 01 Raport evaluare internă program de studii master și DOCTORAT: F 518.13/Ed. 0208.01.2016 - Au fost introduse formulare noi la secțiunea LICENȚĂ: F 551.16/Ed. 01 Supliment europass licenta, F 552.16/Ed. 01 Supliment diplomă conversie 11.12.2015 - A fost introdus un formular nou la secțiunea CONTRACTE: F 550.15/Ed. 01 act aditional contract de studii studenti straini IF 27.11.2015 - Au fost introduse formulare noi la secțiunea ID/IFR: F 548.15/Ed. 01 rezumat fișa disciplinei IFR, F 549.15/Ed. 01 rezumat fișa disciplinei ID 10.11.2015 - A fost revizuit la secțiunea DIDACTIC formularul: F 94.07/Ed. 02 15.10.2015 - Au fost revizuite și introduse formulare noi la secțiunea CONTRACTE: F 340.09/Ed. 05, F 547.15/Ed. 0125.09.2015 - Au fost revizuite la secțiunea BIBLIOTECĂ formularele: F 200.08/Ed. 02, F 203.08/Ed. 02, F 204.08/Ed. 02, F 205.08/Ed. 02, F 206.08/Ed. 02, F 208.08/Ed. 02, F 209.08/Ed. 02, F 210.08/Ed. 02, F 211.08/Ed. 02, F 212.08/Ed. 02, F 213.08/Ed. 02; au fost retrase formularele: F 201.08/Ed. 01, F 207.08/Ed. 02 și introduse noi formulare: F 544.15/Ed. 01, F 545.15/Ed. 01, F 546.15/Ed. 0103.09.2015 - Au fost revizuite formulare la secțiunile CONTRACTE: F 30.07/Ed. 09, F 31.07/Ed. 08, F 32.07/Ed. 10, F 196.08/Ed. 04, F 258.08/Ed. 05; DOCTORAT: F 277.08/Ed. 05, F 280.08/Ed. 03 și ID-IFR: F 197.08/Ed. 07, F 329.09/Ed. 07, F 541.15/Ed. 01, F 542.15/Ed. 01, F 543.15/Ed. 0131.08.2015 - A fost revizuit la sectiunea SISTEM formularul F 381.10/Ed. 03 - Fisa de autoevaluare a performantelor in cercetare16.07.2015 - Au fost revizuite la sectiunea RELAȚII INTERNAȚIONALE formularele: F 391.10/ Ed. 02, F 392.10/ Ed. 02, F 393.10/ Ed. 0213.07.2015 - A fost introdus in sistem la sectiunea MSSO formularul F 537.15/ Ed. 01 Plan de control SSM 02.07.2015 - Au fost revizuite formulare la secțiunile FIȘE: F 44.01/ Ed. 02 Fișă transfer și APROVIZIONARE: F 486.12/ Ed. 02 Fișă evaluare furnizori 27.05.2015 - A fost introdus in sistem la sectiunea SISTEM formularul F 536.15/ Ed. 01 Chestionar privind satisfactia absolventilor referitor la utilizarea tehnologiilor didactice si revizuit la secTiunea RESURSE UMANE formularul F 111.07/Ed. 03 Fisa postului.16.03.2015 - AU fost revizuite formulare la secțiunile SISTEM: F 508.13/Ed. 03; CONTRACT: F 501.13/Ed. 02; RELAȚII INTERNAȚIONALE: F 412.10/Ed. 02; F 413.10/Ed. 02; F 415.10/Ed. 0203.03.2015 - AU fost introduse si revizuite formulare la secțiunea LICENȚĂ ȘI DISERTAȚIE: F 535.15/ Ed. 01 Supliment descriptiv formare continuă, F 339.09/Ed.03 Supliment diploma Bologna 18.02.2015 - Au fost introduse formulare noi la secțiunile ID-IFR: F 532.15/ Ed. 01 Raport evaluare internă IFR, F 533.15/ Ed. 01 Raport evaluare internă ID și DPPD: F 534.15/ Ed. 01 Raport evaluare internă DPPD 05.02.2015 - A fost revizuite formulare la secțiunea DIDACTIC: F 98.07/ Ed. 05 Cerere plata cu ora/ cumul 30.01.2015 - Au fost introduse și revizuite formulare la secțiunea CERCETARE: F 303.09/Ed.02 Plan cercetare facultate, F 304.09/Ed.02 Plan cercetare departament, F 530.15/Ed.01 Plan cercetare universitate 28.01.2015 - Au fost introduse și revizuite formulare la: secțiunea RESURSE UMANE : F 253.10/Ed.02 Nota de lichidare, F 526.15/Ed.01 Adeverință dovadă asigurat, F 529.15/Ed.01 Fisa centralizare – evaluare personal administrativ cu funcţii de conducere şi personal didactic auxiliar, F 530.15/Ed.01 Fişa de evaluare personal administrativ cu funcţii de conducere şi personal didactic auxiliar; secțiunea DIDACTIC: F 98.07/ Ed. 05 Cerere plata cu ora/ cumul, F 336.09/Ed.01 Centralizator plata cu ora; secțiunea DPPD: F 73.07/ Ed. 02 Adeverință grade didactice 23.01.2015 - Au fost introduse și revizuite formulare la secțiunea RESURSE UMANE : F 414.10/Ed.02 Contract individual de muncă proiecte/ contracte cercetare, F 527.15/Ed.01 Act adițional contract individual de muncă proiecte/ contracte cercetare, F 528.15/Ed.01 Declarație pe propria răspundere obligații financiare proiecte/ contracte cercetare 13.01.2015 - A fost introdus un formular nou la secțiunea SISTEM: F 525.15/Ed.01 Registru decizii Rector 17.12.2014 - A fost revizuit un formular la secțiunea RELAȚII INTERNAȚIONALE: F 410.10/Ed. 03 - Contract financiar pentru granturile de plasament 16.12.2014 - Au fost revizuite formulare la secțiunea CATALOAGE: F 53.07/Ed. 02 - catalog examen/ colocviu, F 54.07/Ed. 02 - catalog an suplimentar, F 55.07/Ed. 02 - catalog diferențe, F 56.07/Ed. 03 - catalog reexaminare, F 152.07/Ed. 02 - catalog studenți Erasmus,02.12.2014 - Au fost revizuite formulare la secțiunea ID-IFR: F 262.08/Ed. 03, F 136.08/Ed. 0402.10.2014 - Au fost revizuite formulare la secțiunea DIDACTIC: F 92.07/Ed. 04, F 93.07/Ed. 04, F 383.10/Ed. 02 12.09.2014 - Au fost revizuite formulare la secțiunile CONTRACTE: F 30.07/Ed. 08, F 31.07/Ed. 07, F 32.07/Ed. 09, F 196.08/Ed. 03, F 340.09/Ed. 04, F 491.12/Ed. 02 și ID-IFR: F 197.08/Ed. 06, F 329.09/Ed. 06; DOCTORAT: F 277.08/Ed.04, F 280.08/Ed.02; ID-IFR: F 135.08/Ed.02, F 267.08/Ed.0330.07.2014 - Au fost revizuite și introduse formulare la secțiunile: CERERI: F 33.07/Ed. 02, F 331.09/Ed. 02; CONTRACTE:F 258.08/Ed. 04; RELAȚII INTERNAȚIONALE: F 411.10/Ed. 03; DIDACTIC: F 524.14/Ed. 01, F 84.07/Ed. 06 28.07.2014 - Au fost introdus un formular nou la secțiunea ADEVERINȚE: F 523.14/Ed.01 Adeverință regim financiar studii 16.07.2014 - Au fost introdus un formular nou la secțiunea RESURSE UMANE: F 522 .14/Ed.01 Cerere chemare din concediul de odihnă 10.07.2014 - Au fost introdus un formular nou la secțiunea DIDACTIC: F 521 .14/Ed.01 plan învățământ cursuri postliceale08.07.2014 - Au fost revizuite la secțiunea ADMITERE formularele F 23.07/Ed.02, F 24.07/Ed.02, F 25.07/Ed.02, F 26.07/Ed.02, F 27.07/Ed.02, F 28.07/Ed.02, F 29.07/Ed.03, F 198.08/Ed.0312.06.2014 - A fost revizuit la secțiunea HACCP formularul F 472 .12/Ed.02 Referat necesitate alimente 20.05.2014 - A fost introdus la secțiunea ADMITERE formularul F 520.14/Ed.01: eseu motivațional admitere și revizuit un formular la secțiunea Fișe: F 490.12/Ed.02 Fișă client extern 09.04.2014 - A fost revizuit un formular la secțiunea Resurse uman: F 269.08/Ed.02 Foaie colectivă de prezență;20.02.2014 - A fost revizuit un formular la secțiunea Resurse uman: F 161.08/Ed.02 Adeverință RU 1;13.02.2014 - A fost introdus un formular nou la sectiunea licență: F 519.14/Ed.01 Registru eliberare acte de studii și a fost modificat un formular la secțiunea Cereri: F 296.08/Ed.02 Cerere eliberare duplicate; 09.01.2014 - Au fost introduse formulare noi la sectiunea Aprovizionare: F 514.13/Ed.01 Registru evidență lucrări editură; F 515.13/Ed.01 Fișă calcul și cost producție editură; F 516.13/Ed.01 Referat comandă pentru multiplicare; F 517.13/Ed.01 Deviz cheltuieli pentru lucrări efectuate de atelierul de multiplicare; 18.12.2011 - A fost modificat formularul F 254.07/Ed.02 la secţiunea Resurse umane (F 254.07/Ed.02 - Planificare concediu de odihnă personal didactic auxiliar și nedidactic) 31.10.2013 - A fost revizuit formularul F 480.12/Ed.02 - Condică de prezență la secțiunea Resurse umane 23.10.2013 - Au fost revizuite formularele F 57.07/Ed.02 și F 58.07/Ed.02 la secțiunea Catalog18.10.2013 - Au fost introduse formulare noi la sectiunile: Didactic: F 512.13/Ed.01 Caiet îndrumător de an și Resurse umane: F 513.13/Ed.01 Fișa postului comitet editorial radio UNSR și a fost revizuit formuarul F 169.08/Ed. 03 la secțiunea DPPD 07.10.2013 - Au fost introduse formulare noi la sectiunea Adeverinţe: F 510.13/Ed.01 Adeverinţă voluntariat studenţi, F 511.13/Ed.01 Adeverinţă voluntariat absolvenţi şi modificat formularul F 489.12/ Ed.02 - Fişă client intern la secţiunea Fişe 26.09.2013 - A fost introdus un formular nou la sectiunea Didactic: F 509.13/Ed.01 Fişa postului îndrumător de an 05.09.20132 - Au fost modificate formulare la sectiunile: CONTRACTE (F 30.07/Ed.07 - Contract de studii IF; F 32.07/Ed.08 - Act adiţional IF) şi ID-IFR (F 197.08/Ed.05 - Contract de studii ID/IFR şi F 329.09/Ed.05 - Act adiţional ID/IFR)22.07.2013 - A fost modificat formularul F 231.08/Ed.02 - Adeverinţă situaţie şcolară DPPD la sectiunea DPPD: şi anulat formularul: F 228.08/Ed.02 - Adeverinţă trasfer DPPD17.06.2013 - Au fost revizuite formulare la secţiunile: Adeverinţe ( F 328.09/Ed.04 - Adeverinţă absolvire ) şi Admitere (F 21.07/Ed.03 Fişă înscriere la concursul de admitere - studii universitare de licenţă şi F 239.08/Ed.02 Fişă înscriere la concursul de admitere - studii universitare de master) 03.04.2013 - Au fost revizuite formulare la secţiunile: Didactic ( F 381.10/Ed.01 - Fişă de autoevaluare a performanţelor în cercetare) şi Cercetare (F 185.08/Ed.05 Fişă lucrare conferinţă) 02.04.2013 - Au fost revizuite formulare la secţiunea DIDACTIC ( F 92.07/Ed.03 - Formular apreciere curs de către studenţi, F 93.07/Ed.03 - Formular apreciere activităţi practice de către studenţi)22.03.2013 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Sistem (F 508.13/Ed.01 - Chestionar privind participarea elevilor din învățământul preuniversitar la orele de pregătire în vederea susținerii bacalaureatului)21.03.2013 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile: Contract (F 501.13/Ed.01 - Contract voluntariat), Cereri (F 502.13/Ed.01 - Cerere înscriere voluntar), Fişe (F 503.13/Ed.01 - Fişă înscriere voluntar, F 504.13/Ed.01 - Fişă de prezenţă voluntar, F 505.13/Ed.01 - Fişă activitate individuală voluntar, F 506.13/Ed.01 - registru evidenţă voluntari), Adeverinţe (F 507.13/Ed.01 - Certificat voluntar)18.03.2013 - Au fost revizuite şi introduse formulare noi la secţiunile Aprovizionare (F 138.08/Ed.02 - Notă justificativă privind selectarea procedurii de achiziţie Cerere de oferte; F 139.08/Ed.02 - Referat constituirea  Comisiei de evaluare a  ofertelor; F 140.08/Ed.02 – Decizie privind constituirea comisiei de evaluare pentru atribuirea; F 141.08/Ed.02  - Declaraţie de confidenţialitate şi impartialitate; F 143.08/Ed.02  - Proces-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor; F 147.08/Ed.02 – Comunicare ofertant cistigator; F 148.08/Ed.02 – Comunicare ofertant necistigator; F 150.08/Ed.02 – Anunt de participare; F 151.08/Ed.02 – Fişa de date a achiziţiei; F 153.08/Ed.02 – Comandă fermă; F 159.08/Ed.02 – Raportul procedurii; F 160.08/Ed.02 – Fundamentare trezorerie; F 195.08/Ed.02 – Notă justificativă privind alegerea criteriilor de calificare si a criteriului de atribuire a contractului; F 261.08/Ed.02 – Notă justificativă valoare estimativă; F 273.08/Ed.02 – Program anual achizitii publice pentru compartimente; F 274.08/Ed.02 - Program anual achziitii publice Universitate; F 275.08/Ed.02 - Program anual achizitii publice pentru Departamente si Facultati; F 120.08/Ed.02 - Referat necesitate departamente; F 121.08/Ed.02 - Referat necesitate compartimente; F 496.13/Ed.01 – proces-verbal sedinta analiza oferte; F 497.13/Ed.01 - raspuns la solicitari de clarificare din partea operatorilor economici) ţi Licenţă (F 498.13/Ed. 01 - Scrisoare de acceptare la studii a cetăţenilor noun UE şi F 498.13/Ed. 01 - Scrisoare de acceptare la studii a cetăţenilor noun UE şi F 499.13/Ed. 01 - Cerere pentru eliberarea scrisoarii de acceptare la studii a cetăţenilor noun UE) 20.02.2013 - A fost revizuit formularul F 60.07/Ed. 04 la secţiunea Licenţă şi Disertaţie (F 60.07/Ed. 04 - Fişă înscriere examen final)07.02.2013 - Au fost introduse formulare noi la: sectiunea Contracte: F 494.13/Ed.01 Contract cu clientul DCP şi secţiunea Cercetare: F 495.13/Ed.01 Fişă brevet de invenţie 23.01.2013 - A fost introdus un formular nou la sectiunea Didactic: F 493.13/Ed.01 Raport privind activitatea studenţească 14.01.2013 - A fost introdus un formular nou la sectiunea SISTEM: F 492.13/Ed.01 Registru corespondenţă internă Universitate09.01.2013 - Au fost revizuite formulare la secţiunea Relaţii Internaţionale (F 410.10/Ed.02 Contract financiar plasament studenţi Erasmus, F 411.10/Ed.02 Contract financiar pentru granturi de studii studenţi Erasmus) 27.11.2012 - A fost introdus un formular nou la sectiunea CONTRACTE:F 491.12/Ed.01 Contract studii cursuri formare profesionala 22.11.2012 - A fost revizuit formularul F 97.07/Ed.02 la sectiunea DIDACTIC: Raport evaluare internă programe de studii 09.11.2012 - Au fost modificate formulare la secţiunea Cercetare (F 181.08/Ed.03 Fişă contract cercetare,F 182.08/Ed.03 Fişă etapă contract, F 183.08/Ed.03 Fişă carte publicată, F 184.08/Ed.03 Fişă lucrare publicată ISI, F 185.08/Ed.03 Fişă lucrare conferinţă, F 423.11/Ed.03 Fişă lucrare publicată alte reviste, F 425.11/Ed.03 Fişă lucrare publicată BDI, F 427.11/Ed.03 Fişă propunere contract)06.11.2012 - A fost introdus un formular nou la secţiunea: Fişe (F 490.12/Ed.01 - Fişă client extern)22.10.2012 - A fost modificat formularul F 136.08/Ed.03 la sectiunea ID-IFR: F 136.08/Ed.03 - Plan învăţământ IFR 16.10.2012 - A fost modificat formularul F 267.08/Ed.02 la sectiunea ID-IFR: F 267.08/Ed.02 - Fişa disciplinei ID 04.10.2012 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile: Licenţă-Disertaţie (F 488.12/Ed.01 - Anexă decizie înmatriculare an I) şi Fişe (F 489.12/Ed.01 - Fişă client intern)03.10.2012 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Didactic F 487.12/Ed.01 - plan învăţământ master universitar02.10.2012 - Au fost modificate formulare la sectiunea ID-IFR: F 197.08/Ed.04 şi F 329.09/Ed.04 (F 197.08/Ed.04 - Contract de studii ID/IFR şi F 329.09/Ed.04 - Act adiţional ID/IFR)19.09.2012 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Didactic F 381.10/Ed.01 - Fişă de autoevaluare a performanţelor în cercetare şi F 383.10/Ed.01 - Fişă autoevaluare servici aduse instituţiei şi comunităţii18.09.2012 - Au fost introduse formulare noi şi modificate formulare la secţiunea Aprovizionare F 122.08/Ed.02, F 484.12/Ed.01, F 485.12/Ed.01, F 486.12/Ed.01.17.09.2012 - A fost modificat formularul F 258.08/Ed. 03 la secţiunea CONTRACTE (F 258.08/Ed. 03 Contract cămin) şi introdus un formular nou la secţiunea Ficanciar-Contabilitate ( F 481.12/Ed. 01 - Situaţie debitori taxe) 14.09.2012 - Au fost modificate formulare la secţiunea CONTRACTE (F 30.07/Ed.06; F 31.07/Ed.06; F 32.07/Ed.07) 10.09.2012 - Au fost modificate la secţiunea DIDACTIC: formularele F 84.07/Ed.05, F 85.07/Ed.03, F 111.07/Ed.02 (F 84.07/Ed.05 Fişa disciplinei, F 85.07/Ed.03 - Fişa postului didactic, F 111.07/Ed.02 - Fişa postului) şi introduse formularele: F 482.12/Ed.01, F 483.12/Ed.01 (F 482.12/Ed.01 - Fişă de prezenţă activităţi de laborator, F 483.12/Ed.01 - Plan învăţământ program postuniversitar de formare şi dezvoltare profesională continuă).24.07.2012 - A fost modificat formularul F 64.07/Ed.02 la secţiunea LICENŢĂ (F 64.07/Ed.02 Foaie matricolă) 09.07.2012 - A fost modificat formularul F 328.09/Ed.03 la secţiunea ADEVERINŢE (F 328.09/Ed.03 Adeverinţă absolvire) 22.06.2012 - Au fost modificate: formularul F 84.07/Ed.05 la secţiunea DIDACTIC (F 84.07/Ed.05 Fişa disciplinei) şi formularul F 235.08/Ed.02 la secţiunea DPPD (F 235.08/Ed.02 Raport susţinere lucrare gradul I) 20.06.2012 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Resurse umane F 480.12/Ed.01 (F 480.12/Ed.01 Condică de prezenţă) 18.06.2012 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile: Licenţă F 476.12/Ed.01 (F 476.12/Ed.01 Certificat studii universitare de licenta fara examen de absolvire); DPPD F 477.12/Ed.01 (F 477.12/Ed.01 Certificat absolvire DPPD); Doctorat F 478.12/Ed.01, F 479.12/Ed.01 (F 478.12/Ed.01 Certificat absolvire program pregatire avansata doctorat, F 479.12/Ed.01 Foaie matricola absolvire program pregatire avansata doctorat) 20.04.2012 - A fost modificat formularul F 229.08/Ed.02 la secţiunea DPPD (F 229.08/Ed.02 Adeverinţă înscriere studenţi) 03.04.2012 - Au fost modificate formularele F 300.08/Ed.02 şi F 301.08/Ed.02 la secţiunea Relaţii Internaţionale (F 300.08/Ed.02 Dispoziţie deplasare externă cadre didactice, F 301.08/Ed.02 Dispoziţie deplasare externă studenţi) 16.03.2012 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Financiar Contabilitate F 473.12/Ed.01 (F 473.12/Ed.01 Decont cheltuieli în valută) 23.02.2012 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile: FINANCIAR CONTABILITATE (F 471.12/Ed.01 Centralizator obiecte de inventar propuse pentru casare) şi HACCP (F 472.12/Ed.01 Referat necesitate aprovizionare alimente)13.02.2012 - A fost modificat formular F 72.07/Ed.03 la secţiunea DPPD (F 72.07/Ed.03 Adeverinţă absolvire cursuri universitare de profesionalizare didactică) 02.02.2012 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea HACCP (F 455.12/Ed.01; F 456.12/Ed.01; F 457.12/Ed.01; F 458.12/Ed.01; F 459.12/Ed.01; F 460.12/Ed.01; F 461.12/Ed.01; F 462.12/Ed.01; F 463.12/Ed.01; F 464.12/Ed.01; F 465.12/Ed.01;F 466.12/Ed.01; F 467.12/Ed.01; F 468.12/Ed.01; F 469.12/Ed.01; F 470.12/Ed.01)26.01.2012 - A fost modificat un formular la secţiunea Doctorat (F 282.08/Ed.02 Proces verbal avizare teză)17.01.2012 - A fost modificat un formular la secţiunea Resurse Umane (F 384.10/Ed.02 Fişă de evaluare - personal administrativ şi personal didactic auxiliar)14.12.2011 - Au fost modificate formulare la secţiunea Resurse umane (F 177.08/Ed.03 - Planificare concediu de odihnă personal didactic, F 178.08/Ed.02 - Cerere concediu de odihnă personal didactic) 06.12.2011 - A fost introdus un formular nou la secţiunea ID-IFR (F 453.11/Ed.01 -Fişă de evaluare de către studenţi a activităţilor aplicative IFR) 23.11.2011 - Au fost modificate şi introduse formulare noi la secţiunile: Sistem (F 452.11/Ed.01 Registru corespondenţă Facultate); Cercetare (F 181.08/Ed.03 Fişă contract cercetare,F 182.08/Ed.03 Fişă etapă contract, F 183.08/Ed.03 Fişă carte publicată, F 184.08/Ed.03 Fişă lucrare publicată ISI, F 185.08/Ed.03 Fişă lucrare conferinţă, F 423.11/Ed.02 Fişă lucrare publicată alte reviste, F 424.11/Ed.02 Fişă lucrare publicată B, B+, F 425.11/Ed.02 Fişă lucrare publicată BDI, F 427.11/Ed.02 Fişă propunere contract)07.11.2011 - A fost modificat un formular la secţiunea ADEVERINŢE (F 335.09/Ed.02; Adeverinţă cetăţeni moldoveni);01.11.2011 - Au fost modificate formulare la secţiunea CONTRACTE (F 32.07/Ed.06; F 340.07/Ed.03) şi introdus un formular nou la secţiunea LICENŢĂ-DISERTAŢIE (F 450.11/Ed.01);27.10.2011 - A fost modificat formularul F 316.09/Ed.02 la secţiunea Licenţă (F 316.09/Ed.02 - Certificat competenţă lingvistică) 25.10.2011 - Au fost modificate şi introduse formulare noi la secţiunile ADEVERINŢE (F 219.08/Ed.02, F 447.11/Ed.01, F 448.11/Ed.01) şi DECLARAŢII CONFORM REGULAMENTULUI DE ETICĂ (F 449.11/Ed.01)07.10.2011 - A fost introdus un formular nou la secţiunea RESURSE UMANE (F 446.11/Ed.01 - Contract pentru desfăşurarea activităţilor didactice în regim  plata cu ora) 05.10.2011 - A fost modificat formularul F 98.07/Ed.04 la secţiunea Didactic (F 98.07/Ed.04 - Formular cerere plata cu ora/cumul) 30.09.2011 - A fost modificate formularele F 13.07/Ed.03 şi F 109.07/Ed.03 la secţiunea SISTEM (F 13.07/Ed.03 - Raport de audit intern, F 109.07/Ed.03 - Fişă de instruire tematică);20.09.2011 - A fost modificat formularul F 89.07/Ed.02 la secţiunea DIDACTIC (F 89.07/Ed.02 Stat de funcţii);13.09.2011 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile DIDACTIC (F 443.11/Ed.01 Cerere înscriere ocupare post didactic) şi DECLARAŢII CONFORM REGULAMENTULUI DE ETICĂ (F 444.11/Ed.01 Declaraţie de imparţialitate (participare comisie ocupare post didactic); F 445.11/Ed.01 Declaraţie incompatibilitate candidat concurs didactic)12.09.2011 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea HACCP (F 439.11/Ed.01 Registru evidenţă  teste sanitaţie spaţii, utilaje, ustensile; F 440.11/Ed.01 Fşă de verificare a acţiunilor de igienizare a spaţiilor, utilajelor şi ustensilelor; F 441.11/Ed.01 Fişă pentru monitorizarea stării de sănătate a pesonalului şi a echipamentului de protecţie; F 442.11/Ed.01 Registru trasabilitate);08.09.2011 - Au fost modificate formulare la secţiunile CONTRACTE (F 30.07/Ed.05; F 31.07/Ed.05; F 32.07/Ed.05; F 340.07/Ed.02; F 196.08/Ed.02) şi ID-IFR (F 197.08/Ed.03; F 329.09/Ed.03);26.07.2011 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Didactic (F 437.11/Ed.01 Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de asistent universitar; F 438.11/Ed.01 Fişă de verificare a îndeplinirii standardelor pentru ocuparea postului de şef lucrări/ lector);08.07.2011 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Relaţii Internaţionale (F 436.11/Ed.01 Transcript of records);16.06.2011 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Financiar-contabilitate (F 434.11/Ed.01 Lista casare mijloace fixe, F 435.11/Ed.01 Lista casare obiecte de inventar);14.06.2011 - A fost modificat formularul F 429.11/Ed.02 la secţiunea Sistem (F 429.11/Ed.02- Planul de acţiune pentru minimizarea riscurilor identificate în cadrul compatimentului) 06.06.2011 - A fost introdus un nou formular la secţiunea Catalog (F 433.11/Ed.01- Catalog pentru susţinerea probei de competenţă lingvistică) 16.05.2011 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Sistem (F 426.11/Ed.01- Lista activităţilor desfăşurate în cadrul compatimentului;F 428.11/Ed.01- Obiectivele specifice şi riscurile asociate acestora la nivelul compatimentului; F 429.11/Ed.01- Planul de acţiune pentru minimizarea riscurilor identificate în cadrul compatimentului) 18.04.2011 - A fost introdus un nou formular la secţiunea Informaţii de interes public (F 432.11/Ed.01- Angajament utilizate sistem informatic) 14.04.2011 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Sistem ( F 430.11/Ed.01- Registru de evidenţă curentă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice, F 431.11/Ed.01 - Registru depozit) şi a fost anulat formularul F 247.08/ed. 01 la secţiunea Resurse umane (F 247.08/ed. 01 - Contract garanţie numerar) 23.02.2011 - A fost modificat formularul F 328.09/Ed.02 la secţiunea Adeverinţe (F 328.09/Ed.02 - Anexa 1 - Adeverinţă absolvire) 18.02.2011 - A fost modificat formularul F 98.07/Ed.03 la secţiunea Didactic (F 98.07/Ed.03 - Formular cerere plata cu ora/cumul) 17.02.2011 - A fost modificat formularul F 339.09/Ed.02 la secţiunea Licenţă şi disertaţie (F 339.09/Ed.02 - Supliment diplomă Bologna) 09.02.2011 - Au fost modificate formularele: F 67.07/Ed.02, F 68.07/Ed.02, F 69.07/Ed.02, F 70.07/Ed.02 şi F 71.07/Ed.02 şi au fost retrase formularele: F 65.07/Ed.01, F 124.08/Ed.01, F 125.08/Ed.01, F 126.08/Ed.01, F 127.08/Ed.01, F 128.08/Ed.01, F 188.08/Ed.01 la secţiunea Licenţă21.01.2011 - Au fost modificate şi introduse formulare noi la secţiunile: Sistem (F 417.10/Ed.01Registru corespondenţă); Contract (F 422.11/Ed.01 Contract de garanţie în numerar), Doctorat (F 401.10/Ed.02 Catalog evaluare referat ştiinţific, F 416.10/Ed.01 Programarea examenelor doctorat, F 186.10/Ed.02 Catalog examen doctorat); Financiar-contabilitate (F 418.11/Ed.01 Proces-verbal privind rezultatele inventarierii, F 419.11/Ed.01 Angajament gestionar, F 420.11/Ed.01 Declaraţie inventar, F 421.11/Ed.01 Lista de inventariere); Relaţii internaţionale (F 415.10/Ed.01 Contract financiar pentru granturi de mobilitate LLP ERASMUS. Acţiunea OM cadre didactice); Cercetare (F 181.08/Ed.02 Fişă contract cercetare,F 182.08/Ed.02 Fişă etapă contract, F 183.08/Ed.02 Fişă carte publicată, F 184.08/Ed.02 Fişă lucrare publicată ISI, F 185.08/Ed.02 Fişă lucrare conferinţă, F 423.11/Ed.01 Fişă lucrare publicată alte reviste, F 424.11/Ed.01 Fişă lucrare publicată B, B+, F 425.11/Ed.01 Fişă lucrare publicată BDI, F 427.11/Ed.01 Fişă propunere contract)22.12.2010 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Resurse Umane (F 414.10/Ed.01 Contract individual de muncă proiecte cercetare-dezvoltare) 09.12.2010 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Relaţii Internaţionale (F 410.10/Ed.01 Contract financiar plasament studenţi Erasmus, F 411.10/Ed.01 Contract financiar pentru granturi de studii studenţi Erasmus, F 412.10/Ed.01 Contract financiar pentru granturi de predare cadre didactice ERASMUS, F 413.10/Ed.01 Contract financiar pentru granturi de formare personal Erasmus) 02.12.2010 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea ID-IFR (F 358.10/Ed.01Fişă de evaluare de către studenţi a AT şi AA , F 406.10/Ed.01 Fişă cu personalul supus instruirii în tehnologia ID, F 407.10/Ed.01Registru de instruire/ perfecţionare) 04.11.2010 - Au fost modificate formularele F 136.08/Ed.02 şi F 262.08/Ed.02 la secţiunea ID-IFR (F 136.08/Ed.02 Plan de învăţământ IFR, F 262.08/Ed.02Plan de învăţământ ID) 04.11.2010 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Sistem (F 403.10/Ed.01 Planificarea analizei efectuate de management, F404.10/Ed.01 Program de acţiuni stabilite la analiza efectuată de management ) şi la secţiunea Didactic (F 405.10/Ed.01 Declaraţie de confidenţialitate evaluatori)22.10.2010 - A fost modificat formularul F 311.09/Ed.02 la secţiunea Adeverinţe (F 311.09/Ed.02 Adeverinţă situaţie şcolară ) 15.10.2010 - A fost modificat formularul F 277.08/Ed. 03 la secţiunea Doctorat (F 277.08/Ed.03 Constrat de studii universitare de doctorat) 12.10.2010 - A fost adăugat un nou formular la secţiunea DPPD (F 402.10/Ed.01 Situaţie şcolară DPPD) 11.10.2010 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Doctorat (F400.10/Ed.01 Catalog evaluare proiect cercetare ştiinţifică, F401.10/Ed.01Catalog evaluare referat ştiinţific) 13.09.2010 - A fost modificat formularul F 228.08/Ed. 02 la secţiunea DPPD (F228.08/Ed.02 Adeverinţă transfer studenţi) 09.09.2010 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea MSSO (F396.10/Ed.01, F397.10/Ed.01, F398.10/Ed.01, F399.10/Ed.01) 30.07.2010 - A fost adăugat un nou formular la secţiunea Contracte (F 351.10/Ed.01Contract-cadru închiriere spaţii) 23.06.2010 - A fost modificat formularul F 177.08/Ed.02 la secţiunea Resurse umane (F 177.08/Ed.02 Planificare concedii de odihna personal didactic) 10.06.2010 - A fost adăugat un nou formular la secţiunea Resurse umane (F 395.10/Ed.01 Referat solicitare plată cercetare02.06.2010 - A fost modificat formularul F 14.07/Ed.02 la secţiunea Sistem (F 14.07/Ed.02 Raport neconformitate, actiuni corective si preventive) 25.05.2010 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Relaţii Internaţionale (F 387.10/Ed.01, F 388.10/Ed.01, F 389.10/Ed.01, F 390.10/Ed.01, F 391.10/Ed.01, F 392.10/Ed.01 şi F 393.10/Ed.01) şi la Secţiunea DPPD (F 394.10/Ed.01 Declaraţie de autenticitate privind elaborarea lucrării metodico-ştiinţifice pentru gradul didactic) 30.04.2010 - Au fost modificate formularele F 117.08/Ed.02 şi F 119.08/Ed.03 la secţiunea Aprovizionare (F 117.08/Ed.02 Alop 1, F 119.08/Ed.03 Alop 3) 29.04.2010 - A fost modificat formularul F 34.07/Ed.03 la secţiunea Fişe (F 34.07/Ed.03 Fişă lichidare) şi a fost introdus un nou formular la secţiunea Cereri (F 386.10/Ed.01 Cerere stagiu documentare/practică master)14.04.2010 - A fost modificat formularul F 100.07/Ed.02 la secţiunea Doctorat (F 100.07/Ed.02 Adeverinţă doctorat ) şi a fost introdus un nou formular la secţiunea Sistem (F 385.10/Ed.01 Codificarea regulamentelor)13.04.2010 - Au fost adăugate formulare la secţiunea Mediu, Siguranţa şi Securitatea Ocupaţiei (MSSO) 12.04.2010 - Au fost adăugate formulare la secţiunea Resurse umane (F366.10/Ed.01Fişă de autoevaluare - personal administrativ cu funcţii de conducere şi personal didactic auxiliar; F384.10/Ed.01 Fişă de evaluare - personal administrativ cu funcţii de conducere şi personal didactic auxiliar) 18.03.2010 - A fost introdus un nou formular la secţiunea DPPD (F380.10/Ed.01 Registru matricol DPPD) 17.03.2010 - A fost modificat formularul F62.07/Ed.02 la secţiunea LICENŢĂ ŞI DISERTAŢIE (F62.07/Ed.02 Registru matricol ) şi au fost adăugate formulare la secţiunea DIDACTIC (F378.10/Ed.01 Contract practica specialitate (Facultatea de Litere) şi F 379.10/Ed.01 Fişă evaluare activitate practică studenţi (Facultatea de Litere)11.03.2010 - A fost modificat formularul F 07.07/Ed.02 la secţiunea Sistem (F 07.07/Ed.02 Lista cerinţelor legale şi altor cerinţe la care Universitatea subscrie - Lista documentelor externe/interne)03.03.2010 - Au fost modificate formularele F 109.07/Ed.02 şi F 299.08/Ed.02 la secţiunea Sistem (F 109.07/Ed.02 Fişă instruire tematică, F 299.08/Ed.02 Program anual de instruire) şi formularul F 179.08/Ed.02 la secţiunea licenţă (F 179.08/Ed.02 REFERAT licenţă susţinere)

22.01.2010 - A fost modificat formularul F 137.08/Ed.02 la secţiunea Aprovizionare (F 137.08/Ed.02 Referat de necesitate delegaţie)27.11.2009 - A fost modificat formularul F 63.07/Ed.02 la secţiunea Licenţă (F 63.07/Ed.02 Supliment diplomă ex Bologna) 16.11.2009 - Au fost adăugate formulare la secţiunile Licenţă (F 443.09/Ed.01 - Proces verbal de predare primire acte absolvenţi în vederea editării şi eliberării diplomelor) şi DPPD (F 444.09/Ed.01 - Proces verbal predare primire acte absolventi DPPD în vederea editării şi eliberării certificatelor, F 445.09/Ed.01 - Proces verbal predare primire acte în vederea editării şi eliberării certificatelor pentru definitivat/grade)12.11.2009 - Au fost modificate formulare la secţiunea Didactic (F 92.07/Ed.02 - Formular de evaluare curs de către studenţi, F 93.07/Ed.02 - Formular de evaluare activităţi practice de către studenţi)6.11.2009 - Au fost modificate şi introduse noi formulare la secţiunea Didactic (F 265.08/Ed.02 - Formular refacere activitate, F 266.08/Ed.02 - Referat exmatriculare sfîrşit an universitar, F 341.09/Ed.01 - Referat exmatriculare început an universitar, F 342.09/Ed.01 - Tabel nominal reînmatriculare/înmatriculare)3.11.2009 - A fost introdus un nou formular la secţiunea Contracte (F 340.09/Ed. 01 - Contract Studii Studenţi Străini) 27.10.2009 - A fost introdus un nou formular la secţiunea Licenţă şi Disertaţie (F 339.09/Ed. 01 - Supliment diplomă Bologna) 12.10.2009 - A fost introdus un nou formular la secţiunea Relaţii Internaţionale 08.10.2009 - A fost introdus un nou formular la secţiunea Didactic 05.10.2009 - Au fost modificate şi adăugate formulare la secţiunile Sistem, Didactic, Adeverinţe, Cercetare 02.10.2009 - A fost modificat formularul 84 Fisa disciplinei la secţiunea Didactic29.09.2009 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Sistem24.09.2009 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Didactic24.09.2009 - Au fost modificate formulare de contracte si acte aditionale la secţiunea Contracte şi ID-IFR18.09.2009 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Adeverinţe 16.09.2009 - A fost modificat formularul F.258.08 din secţiunea Contracte şi introduse formulare noi la secţiunea Contracte şi secţiunea Cereri 3.09.2009 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Cereri 2.09.2009 - Au fost modificate si introduse noi formulare la secţiunea Contracte 1.09.2009 - A fost modificat formularul 32-Act Aditional1 din secţiunea C09.07.2009 - Au fost modificate formularele F 50 si 130 din secţiunea Adeverinţe08.07.2009 - Au fost modificate formularele F 20, 21, 22, 29 si 198 din secţiunea Admitere30.06.2009 - Au fost anulate formularele F47 si F129 şi înlocuite cu F 328 în secţiunea Adeverinţe26.06.2009 - A fost introdusă secţiunea Declaraţii Etică cu formulare de declaraţii de imparţialitate 17.06.2009 - Au fost modificate formularele 60(licenta-fisa inscriere ex final) si 119 (Aprovizionare - Alop 3) 09.06.2009 - Au fost modificate formularele 98(didactic-plata cu ora) si 121 (Aprovizionare - referat necesitate compartimente) 27.05.2009 - A fost introdusă secţiunea Informaţii de interes public si formulare noi 09.04.2009 - A fost modificat formularul Raport de Audit din secţiunea Sistem 07.04.2009 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile DPPD03.04.2009 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Licenţă şi a fost modificat formularul F51.07/Ed.02 din secţiunea Adeverinţe 01.04.2009 - A fost introdus un formular nou la secţiunea Licenţă30.03.2009 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile Sistem, Adeverinţe şi Didactic06.02.2009 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Cereri 30.01.2009 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Cercetare 16.01.2009 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Contracte 09.01.2009 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Cercetare 22.12.2008 - A fost introdus un nou formular la secţiunea DPPD 15.12.2008 - A fost introdusă secţiunea Relaţii internaţionale cu 2 formulare 05.12.2008 - A fost introdus formular nou la secţiunea DPPD 28.11.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile Cereri şi Concurs 26.11.2008 - Au fost introduse formulare noi la sectiunea Doctorat şi Fişe 25.11.2008 - Au fost introduse formulare noi la sectiunea Concurs 24.11.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Resurse umane 17.11.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Aprovizionare 07.11.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Doctorat 28.10.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea DPPD 23.10.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile Resurse umane si ID IFR 21.10.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Didactic 17.10.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea DPPD08.10.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Didactic şi IDIFR 25.09.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Didactic şi Aprovizionare; 16.09.2008 - A fost introdus formular de echivalari inginerie la secţiunea Didactic; 10.09.2008 - A fost introdus formularul Contract de inchiriere camine 2008 la secţiunea Contracte 05.09.2008 - A fost introdusă secţiunea Resurse umane cu formulare noi 01.09.2008 - A fost introdus formular inscriere Master universitar la secţiunea Fise11.08.2008 - Au fost introduse noi formulare la secţiunea DPPD31.07.2008 - A fost modificat fişa de înscriere de la secţiunea Fişe 29.07.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunile Fişe şi Adeverinţe 25.07.2008 - A fost introdus formularul Precontract studii la secţiunea Contracte 21.07.2008 - Au fost introduse formulare noi la secţiunea Adeverinţe şi Licenţă 15.07.2008 - A fost introdusă Fişa înscriere DPPD în secţiunea DPPD13.07.2008 - A fost modificată Fişa coperta dosar înscriere în secţiunea Admitere 12.07.2008 - A fost introdusă sectiunea BIBLIOTECA cu formulare specifice 10.07.2008 - A fost modificat formularul de absolvire la sectiunea DPPD 08.07.2008 - Au fost adaugate formulare nou la sectiunea IFR şi Admitere 01.07.2008 - Au fost adaugate formulare la sectiunea Aprovizionare29.06.2008 - Au fost adaugate formulare la sectiunea Licenţă şi Disertaţie si modificate formulare la secţiunea Contracte 24.06.2008 - Au fost adaugate formulare la sectiunea Cercetare20.06.2008 - A fost modificat formularul Programa analitica la sectiunea Didactic17.06.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea Financiar Contabil 16.06.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea Licenta si Disertatie 16.06.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea Financiar Contabil 09.06.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea Financiar Contabil 29.05.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea Licenta si Disertatie 19.05.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea Financiar Contabil 14.05.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea Financiar Contabil 12.05.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea DPPD si Cereri 06.05.2008 - Au fost adaugate formulare noi la sectiunea Financiar Contabil 24.04.2008 - Au fost adaugate formulare la sectiunea Financiar contabil.19.04.2008 - A fost modificat formularul 47 (Adeverinte) si eliminat formularul 48. A fost modificat formularul 15 (PV Senat). Au fost introduse formulare noi la sectiunea Aprovizionare. A fost realizata sectiunea Financiar contabil. 02.04.2008 - Au fost adaugate formulare la sectiunile Catalog si Didactic.01.04.2008 - Au fost adaugate formulare la sectiunea Aprovizionare.31.03.2008 - A fost adaugat formular pentru referat de necesitate delegatie la sectiunea Aprovizionare. 20.03.2008 - Au fost adaugate noi formulare la sectiuna Adeverinte. A fost realizata sectiunea IFR. 18.03.2008 - Au fost adaugate noi formulare la sectiunile Adeverinte si Licenta si diseratie.07.02.2008 - A fost introdusa o noua sectiune, cu formulare privind aprovizionarea. A fost refacut formularul 60 privind inscrierea la examenul final prin comasarea formularelor 60 (cerere de inscriere) si 61 (fisa plan).A fost introdus formularul 116 (adeverinta pentru Registrul Comertului) 18.01.2008- Au fost introduse doua noi formulare la sectiunea Didactic si un formular in sectiunea Doctorat.11.01.2008- Au fost introduse doua noi formulare la sectiunea Doctorat.06.12.2007- A fost modificat formularul de catalog de autoevaluare F90.07 la sectiunea Didactic. Au fost adaugate criteriile de evaluare pentru 2007. 05.12.2007- A fost modificat formularul de catalog de reexaminari F56.07 26.11.2007 - Au fost adaugate formulare pentru instruirea tematica (109.01) si pentru defalcarea obiectivelor specifice (110.01) 18.11.2007 - A fost modificat formularul pentru planificarea examenelor 08.11.2007 - A fost modificat formularul pentru declaratia de venit pentru bursa sociala 06.11.2007 - Au fost adaugate noi formulare la sectiunea Adeverinte26.10.2007 - A fost actualizată Fişa de lichidare 19.10.2007 - Au fost adăugate formularele pentru Doctorat şi un formular pentru fişa de plata cu ora. 06.10.2007 - A fost modificat formularul 85.07. Acum este valabila editia 02.


x

2007-2008 DM Universitatea din Bacau. Toate drepturile rezervate